Terug
Gepubliceerd op 10/11/2022

2022_DCAN_00527 - Van Cuyckstraat en Kipdorpvest. Woonstraat en woonerf. SWOU10831 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00527 - Van Cuyckstraat en Kipdorpvest. Woonstraat en woonerf. SWOU10831 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2022_DCAN_00527 - Van Cuyckstraat en Kipdorpvest. Woonstraat en woonerf. SWOU10831 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

faseactiedatumjaarnummer
projectdefinitie en concept
goedkeuring districtscollege Antwerpen
9 juli 2018561
mobiliteitsvoorwaarden
goedkeuring college
24 augustus 20187684
voorontwerpgoedkeuring districtscollege Antwerpen12 juli 2021

450

adviezeninfomoment bewoners14 oktober 2021
brandweer
26 april 2022

coördinatieoverleg openbaar domein16 mei 2022

Het districtscollege keurde in zitting van 9 juli 2018 (jaarnummer 561) de projectdefinitie en het concept voor de Van Cuyckstraat en Kipdorpvest, district Antwerpen, goed.
Het college keurde in zitting van 24 augustus 2018 (jaarnummer 7684) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Op 12 juli 2021 (jaarnummer 450) keurde het districtscollege het voorontwerp voor de heraanleg van de Van Cuyckstraat en de Kipdorpvest goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op en legt het ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Het districtscollege keurde het voorontwerp goed mits rekening wordt gehouden met onderstaande opmerkingen:

 • twijfels over materialisatie en vrachtverkeer voor de winkels op de Meir. Liefst niet deze hele as in graniet (duur en niet duurzaam);
 • geen bomen 3e grootte, wel 1e en 2e grootte, eventueel zuilvorm;
 • er lijken bomen op te korte afstand van de gevel ingepland te zijn.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht.

 • de materialen voor de Kipdorpvest werden aangepast naar betonstraatstenen met natuursteengranulaten (20x40x10) in plaats van graniet;
 • ter hoogte van de Teniersplaats wordt de rijloper van de Kipdorpvest in uitgewassen beton uitgevoerd;
 • alle bomen van 3e grootte werden aangepast naar bomen van 1e en 2e grootte, eventueel zuilvormen;
 • op vraag van de brandweer werd de afstand tussen de boomkronen ter hoogte van huisnummers 7a en 3 vergroot tot 10m zodat de gevels steeds bereikbaar blijven. Hiervoor werden de plantvakken vergroot en gaat er ook 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 2 verloren.

Parkeerbalans
Omwille van de keuze voor een woonerf met een grote verblijfskwaliteit resulteert het definitief ontwerp in een parkeerbalans van 59 plaatsen in de bestaande toestand naar 26 plaatsen in de nieuwe toestand.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans van 13 bomen in de bestaande toestand naar 37 bomen in de nieuwe toestand.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Van Cuyckstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel optimaal gemengd aangelegd moet worden. Omwille van vele nutsleidingen is er geen ruimte om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Daarom werd, in samenspraak met Aquafin, gekozen om een gemengd rioleringsstelsel te voorzien.

De Kipdorpvest ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld. Hierbij worden RWA infiltratiebuizen met overstorten naar de riolering gebruikt. 

Omgevingsvergunning
In de Van Cuyckstraat worden er straatkeien vervangen door asfalt. Hiervoor is een omgevingsvergunning vereist. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Van Cuyckstraat en Kipdorpvest zijn lokale straten.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereiste budget wordt voorzien op boekingsadres SUB_NR/INTERN/5002500000/224/2ANT011101M01719/2AN090200/2300 en 2400.

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

16 mei 2022

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het definitief ontwerp op voorwaarden dat: 

 • De haalbaarheid van de groenstructuur wordt gemaximaliseerd en de inplanting van de bomen versus de nutsleidingen in overleg met de diverse betrokken nutsmaatschappijen wordt besproken;
  Er werd met de verschillende nutsmaatschappijen overlegd zodat ondiepe leidingen verplaatst worden en de groenstructuur kan uitgroeien. 
 • In overleg met SB/Groen wordt onderzocht of maximaal kan ingezet worden op large bomen (plantmaat 1e categorie) en in overleg met SB/Groen gekeken wordt naar ondergrondse volumes voor de bomen;
  In samenspraak met de groendienst werd een voorstel voor de verschillende boomsoorten uitgewerkt.
 • Onderzocht wordt of de putten/nutsbakken in de rijbaan gegroepeerd in de betonverharding voorzien kunnen worden;
  Omwille van de hoge kosten en de voorziene rijrichting werd deze opmerking niet weerhouden. 
 • De technische detaillering van de bestratingsmaterialen (o.a. het dwarsprofiel) in overleg met SW/PR/STRUCTUREEL ONDERHOUD verder verfijnd wordt in functie van het uitvoeringsdossier;
  De materiaalkeuze en technische profielen werden met structureel onderhoud besproken.
 • SW/BO/ STRAATOBJECTEN tijdig betrokken wordt in functie van impact en/of verplaatsing van het velostation te coördineren gedurende de werken;
  Dit wordt opgenomen in de voorbereiding van de werf.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0111 - Strategisch Programma: Wandelstad
2ANT011101 - Wandelstad
2ANT011101M01719 - SWOU10831 Kipdorpvest, Van Cuyckstraat

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (6 oktober 2022) voor de wegeniswerken in de Van Cuyckstraat en Kipdorpvest, district Antwerpen, goed.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

opdrachtdocumenten opmaken.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20211022_Plan_Kipdorpvest en Van Cuyckstraat.pdf
 • 20211022_Plan_Kipdorpvest en Van Cuyckstraat_markeringen.pdf
 • 20221006_10831_DO_BT_NT_DEF-1-200 (groen).pdf
 • 20221006_10831_DO_BT_NT_DEF-1-200 (NUTS).pdf
 • 20221006_10831_DO_BT_NT_DEF-1-200_profielen.pdf
 • 20221006_10831_DO_BT_NT_DEF-1-200_RIO-lengteprofiel.pdf
 • 20221006_10831_DO_BT_NT_DEF-brandweer.pdf
 • 20221010_verslag_enquete.pdf
 • 20221108_10831_DO_BT_NT_DEF-1-200.pdf