Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00531 - Ondersteuning. Cultuur - Noorderlicht. AP Hogeschool - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00531 - Ondersteuning. Cultuur - Noorderlicht. AP Hogeschool - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCAN_00531 - Ondersteuning. Cultuur - Noorderlicht. AP Hogeschool - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 16 mei 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2022 een nominatieve ondersteuning van 20.000,00 EUR werd toegekend aan AP Hogeschool Antwerpen, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0535.880.359.

De afsprakennota en de ondersteuning hebben tot doel het cultuurproject Noorderlicht te realiseren met een kwalitatieve artistieke inhoud die inspeelt op de karakteristieken van Antwerpen Noord en de diverse bevolking. Het is een verbindend en gratis lokaal evenement gericht op een maximale participatie van de bewoners.

Argumentatie

AP Hogeschool Antwerpen (School of Arts) voert de artistieke invulling en productie uit van het cultuurproject ‘Noorderlicht 2022’ op donderdag 24 november 2022.

Het cultuurproject omvat een wijkroute met duidelijke verzamel- en vertrekpunten voor verschillende vervoersmodi. Er worden minstens 10 buurtlocaties opengesteld voor het publiek met een artistiek programma. Met deze activiteiten worden minstens 400 bewoners-participanten bereikt. Als afsluiter is er een gratis buurtfeest in het Oude Badhuis met live optredens dat voor iedereen toegankelijk is.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan AP Hogeschool Antwerpen bedraagt 20.000,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010404 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota voor het cultuurproject Noorderlicht, met een looptijd van 10 november tot en met 10 december 2022, ter ondersteuning van AP Hogeschool, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0535.880.359 voor een bedrag van 20.000,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 20.000,00 EUR aan AP Hogeschool, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0535.880.359 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0535.880.359
Rekeningnummer: BE74 0013 5932 9607
20.000,00 EURbudgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2200
4505144596