Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00539 - Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug, Kommekensstraat. Correctiebestelling. SWPR13247A - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00539 - Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug, Kommekensstraat. Correctiebestelling. SWPR13247A - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_DCAN_00539 - Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug, Kommekensstraat. Correctiebestelling. SWPR13247A - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 3 januari 2022 (jaarnummer 8) gunde het districtscollege de opdracht SWPR13247A, voor onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, in de Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug en Kommekensstraat, district Antwerpen, aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, tegen de som van 16.400,24 EUR (exclusief btw).

Het bedrag dat met de oorspronkelijke bestelbon werd vastgelegd is niet toereikend.

Argumentatie

Bij gunning werd bestelbon 4005483722 opgemaakt voor een bedrag van 21.828,71 EUR, inclusief btw. Om de vorderingsstaat te betalen moet een extra bedrag van 8.675,89 EUR inclusief btw worden vastgelegd.

Het tekort is te wijten aan de gestegen prijsherzieningen en door enkele posten die niet geraamd waren bij de vastlegging. Het betreft hier post 201 die gerekend werd in plaats van post 209. Bij uitfrezen bleek er niet voldoende ruimte om een volwaardige onder- en toplaag in asfalt te leggen. Daarom werd er een profileerlaag in de plaats aangebracht. 

De dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018 is van toepassing.

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug en Kommekensstraat zijn lokale straten.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbon 4105061714 werd opgemaakt voor een bedrag van 8.675,89 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M02561 - SWPR13247 Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug, Kommekensstraat (asfaltherstelling)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling 4105061714 goed voor een bedrag van 8.675,89 EUR inclusief btw, voor onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, in de Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug en Kommekensstraat, district Antwerpen. De werken werden, op basis van de opdracht SWPR13247A, uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13247A

Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug, Kommekensstraat
Correctiebestelling 

VHP Wegenbouw bv
Steenborgerweert 20
 2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0822.942.060
Rekeningnummer: BE68 1030 2365 4934

8.675,89 EURbudgetplaats:5002500000
budgetpositie:224
functiegebied:2ANT010502M02561
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2AN090610
budgetperiode:2200
4105061714