Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00548 - District Antwerpen. Stanleystraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00548 - District Antwerpen. Stanleystraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00548 - District Antwerpen. Stanleystraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Stanleystraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 27 januari 2017 (jaarnummer 840); 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

De straat werd tussen de Guldenvliesstraat en de Boomgaardstraat heraangelegd. Bij de heraanleg verdween het verkeersgeleidingseilandje ter hoogte van de Guldenvliesstraat. Tevens werd het kruispunt met de Klokstraat/Zénobe Grammestraat verhoogd aangelegd om de snelheid van automobilisten af te remmen. De gemarkeerde parkeerzones werden niet behouden en het fietspad langs de spoorwegzijde werd een tweerichtingsfietspad.
Op 29 augustus 2022 werd ook een aanvraag ingediend om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen. 

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld. 

 • een tweerichtingsfietspad, verboden voor brommers klasse B, wordt aangelegd langs de spoorwegzijde tussen de Boomgaardstraat en de Guldenvliesstraat (artikel 2);
 • verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 19 (artikel 4).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat deze plaats niet langer gebruikt wordt;
 • een fietspadmarkering wordt aangebracht ter hoogte van de Klokstraat, zodat de fietsers voorrang krijgen op het dwarsend verkeer (artikel 7);
 • op de verhoogde inrichting werd een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers aangebracht. De voetgangers zijn hierdoor zichtbaarder voor het naderend verkeer (artikel 8).

De parkeerbalans neemt af met één (1) plaats.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;  
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;   
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;   
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 21 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Stanleystraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 27 januari 2017 (jaarnummer 840).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen