Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00540 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00540 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00540 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Floraliënlaan in districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk: 

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 22 oktober 2012 (jaarnummer 1108);      
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als "Omgeving Lodewijk Gerritslaan", "Omgeving Middelheim", "Omgeving Floraliënlaan" en "Omgeving Oosterveld-Elsdonk";
 • maakt deel uit van het reglement "Gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen, district Berchem";  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.   

De straat werd gedeeltelijk heraangelegd. 
Op 27 september 2022 werd tevens een aanvraag ingediend door een bewoner van de Prins Boudewijnlaan om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Het aanvullend verkeersreglement wordt ook geactualiseerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de verplichting om rechts te rijden ter hoogte van verkeersgeleiders aan verschillende kruispunten wordt opgenomen in het reglement (artikel 2).
  Door de heraanleg van de kruispunten werden deze duidelijk geplaatst aan de verkeersgeleiders;
 • de verplichting wordt opgelegd naar rechts te rijden aan het kruispunt met de Elisabethlaan, voor het verkeer rijdend in de richting van de Prins Boudewijnlaan (artikel 3);
 • de verplichte fietspaden worden opgenomen in het reglement (artikel 4);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 300 (artikel 8 en 11).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Prins Boudewijnlaan op nummer 3, voldoet aan de voorwaarden.
  Doordat er geen veilige parkeergelegenheid is in de nabijheid van de woonst op de Prins Boudewijnlaan, wordt de plaats ingericht in de Floraliënlaan;
 • de publieke parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 473, voorzien tijdens de heraanleg, wordt opgenomen in het reglement (artikel 8 en 11);
 • de oversteekplaatsen ter hoogte van het kruispunt met de Pastoor Van de Wouwerstraat worden opgenomen in het reglement (artikel 9);
 • parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markering in de nieuwe aangelegde parkeerzones (artikel 10);
 • het parkeerregime waarbij het parkeren uitsluitend werd toegelaten voor personenauto's wordt verwijderd uit het reglement;
 • het parkeerregime waarbij het parkeren werd toegelaten gedurende maximum 30 minuten langs de even zijde, vóór het nummer 288 voor personenauto's, wordt verwijderd uit het reglement. Door de herinrichting van het kruispunt in dit gedeelte van de straat is dit niet meer van toepassing.
De parkeerbalans neemt af met 13 plaatsen. Deze negatieve parkeerbalans is een gevolg van de aanleg van een sorteerstraat, voetpaduitstulpingen (veiligheid aan de schoolomgeving) en een aanplant met positieve bomenbalans.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 21 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Floraliënlaan in districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 oktober 2012 (jaarnummer 1108).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen