Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_DCAN_00558 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: No Images. Internationale dag tegen intra-familiaal geweld. Toewijzing en uitbetaling. Weigering - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 14/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00558 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: No Images. Internationale dag tegen intra-familiaal geweld. Toewijzing en uitbetaling. Weigering - Goedkeuring 2022_DCAN_00558 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: No Images. Internationale dag tegen intra-familiaal geweld. Toewijzing en uitbetaling. Weigering - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 januari 2020 (jaarnummer 8) keurde de districtsraad het toelagereglement 'Districtsfonds: beleef je buurt' goed. 

Op 18 oktober 2021 (jaarnummer 151) keurde de districtsraad een verlenging van de uitzondering op artikel 21 §4 en 22 §4 van het toelagereglement 'Districtsfonds: beleef je buurt' goed. Aanvragen voor grote activiteiten of projecten, die plaatsvinden vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, kunnen tot uiterlijk 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit of het project ingediend worden, in plaats van 8 weken. 

Op 16 mei 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025, overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus, goed. 

In 2022 voorziet district Antwerpen budgetten voor de betoelaging van initiatieven, conform het reglement dat door de districtsraad werd goedgekeurd.

District Antwerpen heeft 2 nieuwe aanvragen ontvangen voor een toelage van het reglement: Districtsfonds: beleef je buurt:

 • waarvan 1 grote activiteit:

Aanvrager, grote activiteit en bedrag

Datum en locatie 

Afghaans Cultureel Centrum vzw
Internationale dag tegen intra-familiaal 

Aangevraagde toelage: 2.500,00 EUR

25 en 26 november 2022
Beatrijslaan 100, 2050 Antwerpen (Rode Kruis - Opvangcentrum)
 • waarvan 1 project:

Aanvrager, project en bedrag

Datum en locatie 

The Constant Now vzw
No Images 

Aangevraagde toelage: 4.943,00 EUR

17 november 2022 tot en met 11 december 2022
Fuggerstraat 26, 2060 Antwerpen (KEEN)


De aanvraag van Afghaans Cultureel Centrum vzw voor de activiteit 'Internationale dag tegen intra-familiaal geweld' werd pas op 25 oktober 2022 ingediend voor ondersteuning van de activiteit. Er werden geen zes weken tussen aanvraag en start van de activiteit gerespecteerd.

Argumentatie

De districtssecretaris stelt voor om volgend initiatief te ondersteunen:

 • 'No Images' van The Constant Now vzw is een groepstentoonstelling van 9 jonge kunstenaars met een diverse achtergrond in Antwerpen Noord. Deze tentoonstelling is het eindproduct van het coachingstraject 'POC POC' van The Constant Now vzw waarbij de kunstenaars een traject hebben doorlopen. Het doel was om hen kennis en vaardigheden te verschaffen om door te stromen naar de reguliere kunstwereld. Voor de tentoonstelling werkt de organisatie samen met een aantal lokale handelaars en breidt ze zo ook haar netwerk op wijkniveau verder uit.

  De projectdeskundige adviseert positief. Het project bevordert de cultuurbeleving bij buurtbewoners en specifieke doelgroepen. De jonge kunstenaars spreken een jong, divers en breed publiek aan. De gratis expositie creëert ook een plek voor kunst in een buurt waar dit weinig aan bod komt. Een voorgaand gelijkaardig initiatief van The Constant Now vzw werd kwalitatief uitgewerkt.
  De projectdeskundige adviseert een ondersteuning van 4.943,00 EUR toe te kennen om tussen te komen in de volgende kosten: vergoeding externe deskundigen, communicatie, fotoprints, aankoop en huur expositiemateriaal.

De districtssecretaris stelt voor om volgend initiatief niet te ondersteunen:

 • Afghaans cultureel centrum vzw organiseert een info- en debatavond in het kader van de 'Internationale Dag tegen intra-familiaal geweld' waar verder wordt ingegaan op het thema (intra-)familiaal geweld. Voor de activiteit werden verschillende partners uitgenodigd om deel te nemen (een medewerker CAW, een juriste en een medewerker van de sociale dienst politie). Naast de debatavond wordt een filmvertoning voorzien en wordt een ontmoetingsmoment voor de deelnemers georganiseerd.

  De projectdeskundige adviseert geen ondersteuning toe te kennen. De aanvraag van Afghaans Cultureel Centrum vzw voor de activiteit 'Internationale dag tegen intra-familiaal geweld' werd pas op 25 oktober 2022 ingediend voor ondersteuning van de activiteit. Er werden geen zes weken tussen aanvraag en start van de activiteit gerespecteerd en kan dus niet ondersteund worden.

Juridische grond

 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
 • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor wijkactiviteiten en projecten in de wijk.

Algemene financiële opmerkingen

Artikel 13 uit het toelagereglement district Antwerpen (Districtsfonds: beleef je buurt) :

§2 Aanvragen met een goedgekeurd bedrag hoger dan 250,00 euro worden in schijven uitbetaald. De eerst schijf omvat een betaling van maximum 70% van het toegekende bedrag en wordt uitbetaald na goedkeuring van de toelage door het bevoegde orgaan. De tweede schijf van maximum 30% van het toegekende bedrag wordt uitbetaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen na goedkeuring van de verantwoordingsstukken.
§3 Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0101 - District gaat in dialoog (participatie)
2ANT010101 - Wijkgerichte werking
9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010404 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de toelage van  aan The Constant Now vzw voor initiatief 'No Images' goed.

Artikel 2

Het districtscollege weigert de toekenning van een toelage aan Afghaans Cultureel Centrum vzw voor initiatief 'Internationale dag tegen intra-familiaal geweld'. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
The Constant Now vzw
Fuggerstraat 26
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 
0772335972
Rekeningnummer: 
BE54 7370 5829 2797
4.943,00 EURbudgetplaats:
5002000000
budgetpositie:
6496800
functiegebied:
2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:
2AN090739
budgetperiode: 2200
4505143925

Bijlagen

 • Aanvraag_TheConstantNow_NoImages.pdf
 • Aanvraag_ACC_InternationaleDagIntraFamGeweld.pdf