Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_DCAN_00553 - Bestek GAC_2019_00894. Meerjarenovereenkomst voor reclamecampagne Burgerbegroting district Antwerpen - Opzeg - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 14/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00553 - Bestek GAC_2019_00894. Meerjarenovereenkomst voor reclamecampagne Burgerbegroting district Antwerpen - Opzeg - Goedkeuring 2022_DCAN_00553 - Bestek GAC_2019_00894. Meerjarenovereenkomst voor reclamecampagne Burgerbegroting district Antwerpen - Opzeg - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een meerjarenovereenkomst voor de reclamecampagne Burgerbegroting district Antwerpen werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2019_00894 uitgeschreven. 

Op 9 maart 2020 (jaarnummer 159) keurde het districtscollege van Antwerpen de gunning van deze opdracht aan Mediamixer bvba, Albert Claessensstraat 5, 2540 Hove, met ondernemingsnummer 0502.563.334 goed.

Inmiddels is de behoefte van district Antwerpen rond de communicatie van de Burgerbegroting gewijzigd en zien de dienst participatie en dienst communicatie meer heil en besparing in het zelf uitvoeren en aankopen van kleine, gerichte communicatie-acties rond de Burgerbegroting.

Ingevolge deze wijziging in de behoefte van de aanbestedende overheid, is het dan ook aangewezen om de raamovereenkomst GAC_2019_00894 op te zeggen. 

Argumentatie

Gelet op het voormelde, is het aangewezen om de opdracht GAC_2019_00894 met de firma Mediamixer bvba op te zeggen. 

Juridische grond

In toepassing van het artikel IV.7 van het bestek GAC_2019_00894 mag de aanbestedende overheid de raamovereenkomst eenzijdig opzeggen, zonder dat de opdrachtnemer gerechtigd is op enige schadevergoeding, mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maanden. De termijn begint te lopen daags na betekening van de opzegbrief.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat de meerjarenovereenkomst voor reclamecampagne Burgerbegroting district Antwerpen, op basis van het bestek GAC_2019_00894, die gegund werd aan de firma Mediamixer bvba, Albert Claessensstraat 5, 2540 Hove, met ondernemingsnummer 0502.563.334 wordt opgezegd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.