Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_DCAN_00526 - Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord). Mobiliteitsvoorwaarden - Voorontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 14/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00526 - Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord). Mobiliteitsvoorwaarden - Voorontwerp - Goedkeuring 2022_DCAN_00526 - Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord). Mobiliteitsvoorwaarden - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

Scheldeboorden Linkeroever – masterplan en ontwerp publieke ruimte – principebeslissing 

goedkeuring college

24 april 2020

3723

Scheldeboorden Linkeroever – opmaak masterplan en ontwerp- en uitvoeringsdossier publieke ruimte – selectieleidraad en procedure

goedkeuring college

30 april 2020

3861

Scheldeboorden Linkeroever – opmaak masterplan en ontwerp- en uitvoeringsdossier publieke ruimte – selectie en bestek

goedkeuring college

14 augustus 2020

6484

Scheldeboorden Linkeroever – opmaak masterplan en ontwerp- en uitvoeringsdossier publieke ruimte - gunning

goedkeuring college

19 februari 2021

1429

Masterplan Scheldeboorden Linkeroever – Analyse en visie

goedkeuring college

 

28 januari 2022

773

Masterplan Scheldeboorden Linkeroever – Analyse en visie - advies

districtsraad Antwerpen

21 februari 2022

26

District Antwerpen, Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord), SWOU12081 - Voorontwerp-Mobiliteitsvoorwaardengoedkeuring college14 oktober 20228437

De Vlaamse Waterweg werkt in het kader van het Sigmaplan aan de ophoging van de dijken te Linkeroever. Het stadsbestuur grijpt de dijkophoging op Linkeroever aan om langs de Scheldeoever tegenover de Antwerpse rede een groene promenade te maken. Die zal lopen van de geplande fiets- en wandelbrug ten zuiden van de stad langs beide oevers tot aan de Oosterweelfietstunnel.

De opdracht van studiebureau Bureau Bas Smets bestaat uit twee luiken:

 • de opmaak van een masterplan, gekoppeld aan een actieplan en een landschapsontwerp op conceptlijnen;
 • de opmaak van ontwerp- en uitvoeringsdossiers publieke ruimte voor deelgebieden Scheldeboorden-noord, Scheldeboorden-midden en Scheldeboorden-zuid.

Het college keurde in zitting van 28 januari 2022 (jaarnummer 773) de analyse en visie van het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever in district Antwerpen goed. 

Het college keurde in zitting van 14 oktober 2022 (jaarnummer 8437) het voorontwerp en de mobiliteitsvoorwaarden voor de Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord), SWOU12081, goed.

Het studiebureau Bureau Bas Smets heeft deze analyse- en visienota vertaald in een voorontwerp masterplan. Aangezien de ambitie is deze legislatuur te starten met werken in deelgebied Scheldeboorden-noord werd parallel met de opmaak van het voorontwerp masterplan ook gestart met de opmaak van een voorontwerp Publieke Ruimte.

Argumentatie

Inspraak
In het kader van masterplan Scheldeboorden Linkeroever werd op 8 maart 2022 een infomoment voor de bewoners georganiseerd in de vorm van een webinar. Zoals voorzien in het proces werden ook twee Werkateliers georganiseerd tijdens de opmaak van het voorontwerp masterplan en het voorontwerp Publieke Ruimte. 

Argumentatie
Het studiebureau (Bureau Bas Smets) maakte een voorontwerp op. Dat vertrekt vanuit de drie centrale ambities die in de visienota van het masterplan werden geformuleerd: ‘een divers oeverlandschap’, ‘een continue boord, doorwaadbaar en verbonden’ en ‘een levendig park’. Deze ambities werden voor het ontwerp van het noordelijke deelgebied verder door vertaald tot 5 uitgangspunten:

 • drie parallelle landschappen vormen een continue groene onderlegger voor het gebied: de laanfiguur, het park als dynamisch mozaïeklandschap en de waardevolle slikken- en schorren;
 • de ontsluiting van de site gebeurt volgens drie structuren: een compacte en efficiënte laan voor de functionele bewegingen en de meanderende paden in het park en de Scheldedijk voor de recreatieve bewegingen. In het maximale park met een onafgebroken en slingerend padensysteem krijgt de zachte weggebruiker prioriteit. De horeca aan Sint-Anneke Plage blijft bereikbaar voor leveringen. De Kastanjedreef zal fungeren als as voor laden en lossen, kiss & ride en het ontsluiten van mindervalidenparkeerplaatsen;
 • aan het einde van de Gloriantlaan en de Charles de Costerlaan en in de Scheldebocht zorgen dwarsverbindingen en/of vista’s voor een directe connectie tussen laan en dijk. Deze bijzondere belevingsmomenten trekken de bezoeker naar de Schelde en vice versa;
 • het bestaande publieke programma zoals sport- en speelelementen wordt geëvalueerd en waar nodig vernieuwd. Langsheen de paden worden voldoende rustpunten voorzien. In het lineaire park aan de jachthaven zal een vertrapping de mogelijkheid geven te verpozen met zicht op de bootactiviteiten;
 • samen met de stakeholders wordt er gezocht naar strategieën om de grenzen tussen private en publieke ruimte te verkleinen ten voordele van het continue park. Aanbevelingen in het masterplan moeten een geleidelijke transformatie bewerkstelligen;

Het voorontwerp bestaat uit een grondplan, snedes en een nota. Daarin wordt het ontwerp toegelicht aan de hand van 5 deelgebieden met elk hun specifieke randcondities. De nota geeft ook nog een thematische toelichting bij de deelaspecten van het ontwerp zijnde ‘circulatie en parkeren’, ‘beplanting en biodiversiteit’, ‘verhardingen’, ‘sport- en speelelementen’, ‘stedelijk meubilair’ en ‘een intelligent waterbeheer’.

Het voorontwerp houdt rekening met volgende mobiliteitsvoorwaarden:

Esmoreitlaan

 • snelheidsregime 50 km/u;
 • zebrapaden ter hoogte van de zijstraten/wandelpaden – markering niet doortrekken over fietspad aangezien er voldoende opstelruimte is;
 • snelheidsremmers – plateaus ter hoogte van de kruispunten;
 • voorrang van rechts;
 • dubbelrichtingsfietspad (voorzien van een witte, onderbroken aslijn);
 • langs parkeren (parkeerstroken lopen door ter hoogte van inritten);
 • dubbele rijrichting;
 • bushalte ter hoogte van Lodewijk van Velthemlaan.

Thonetlaan

 • snelheidsregime 30 km/u tussen Fromentinstraat en Gloriantlaan (Bij overgang van 50 naar 30km/u: toegangspoort zone 30 met grondsticker F4a, (ruimte voor) toegangsbord, voetpaduitstulpingen (indien mogelijk), verhoogde inrichting (conform voorrangsregeling). Herhalingstickers ‘30’ om de ca. 250m;
 • snelheidsregime 50 km/u tussen Charles De Costerlaan en Fromentinstraat;
 • zebrapaden ter hoogte van de zijstraten;
 • voorrang van rechts;
 • dubbelrichtingsfietspad (voorzien van een witte, onderbroken aslijn);
 • langs parkeren (parkeerstroken lopen door ter hoogte van de inritten);
 • dubbele rijrichting;
 • laad- en loszone tussen Fromentinstraat en Goethestraat.

Kastanjedreef

 • snelheidsregime 20 km/u – woonerf;
 • parkeren in afgebakende vakken, enkel parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • gemengd verkeer;
 • dubbelrichting voor toegang parking;
 • enkelrichting van parking naar Thonetlaan – fietsers toegelaten in beide richtingen.

Parkeerbalans
Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van 1006 plaatsen in de bestaande toestand naar 1011 plaatsen in de nieuwe toestand. 

In het voorontwerp Masterplan Scheldeboorden Linkeroever werd in het kader van de ambitie ‘een continue boord’ gewerkt aan een parkeerstrategie voor het gebied. Vandaag zijn immers enorm veel verharde parkeerplaatsen aanwezig die een groot deel van het jaar niet worden gebruikt. De idee is de parkeerplaatsen in de toekomst in te richten op het werkelijke gebruik. De strategie betreft een verhaal op drie lijnen: 

 • langsparkeerstroken over de hele lengte van de lanen voorzien in de nood aan dagdagelijks parkeren;
 • parkeerclusters vangen de bijkomende nood op aan parkeergelegenheid bij zonnige dagen en kleine evenementen; 
 • evenementenparkeerplaatsen kunnen worden ingezet bij uitzonderlijke momenten zoals grote evenementen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat bij grote evenementen in de eerste plaats moet worden ingezet op het openbaar vervoer, de fiets en de P&R. Het gebruik van de evenementenparkeerplaatsen zal beperkt worden tot enkele keren per jaar.

Deze parkeerstrategie werd toegepast op deelgebied Scheldeboorden-noord. Van de 1011 parkeerplaatsen worden er 433 voorzien in de vorm van langsparkeren, 260 voorzien in een parkeercluster en 318 in de vorm van evenementenparkeren. 

Bomenbalans
Het uitgangspunt is dat bomen maximaal behouden blijven. Het studiebureau deed een eerste eigen inventarisatie van het groen en heeft in kaart gebracht welke bomen zouden verdwijnen omdat ze ziek zijn, als gevolg van de dijkophoging of in functie van het versterken van onderlinge relaties. In het voorontwerp gaat het over 280 bomen. In de volgende fase zal die eigen inventarisatie worden getoetst aan de bomentoets die recent werd uitgevoerd. Een te rooien boom zal worden vervangen door een robuuste soort. Het voorontwerp voorziet 610 nieuwe bomen. Dat resulteert in een positieve bomenbalans van 3119 bomen in de bestaande toestand naar 3449 bomen in de nieuwe toestand.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Verharding wordt zoveel mogelijk vermeden in het projectgebied. Waar mogelijk is verharding waterdoorlatend. Zones die toch verhard moeten worden wateren zoveel mogelijk af in de nabijgelegen groenzones.

De straten in het projectgebied liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.

In de volgende fase zullen de ontwerpmaatregelen opgenomen worden die nodig zijn om de infiltratie en buffering toe te passen die nodig zijn volgens de berekeningen en regels zoals beschreven in het hemelwaterplan.

Een gebied in constante beweging
Scheldeboorden-noord is een groot gebied waarin talrijke stakeholders gevestigd zijn en diverse plannen op til staan. Dit houdt in dat er vandaag verschillende onzekerheden zijn die mogelijk een impact hebben op de realiseerbaarheid van het plan. Het ontwerp houdt rekening met het programma en legt kernrichtlijnen vast voor een kwalitatieve, toekomstige verdere ontwikkeling van de site. Het kan opgevat worden als een strategie om de plek geleidelijk aan te transformeren tot het beoogde park van de 21e eeuw.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplanting.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan en Wandeldijk zijn lokale straten met groenaanplanting.

Het college is bevoegd voor het bovenlokale budget.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op 2LMS030101M01183/5153000000/226/SUB_NR/INTERN/2400 en 2500

Adviezen

coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het voorontwerp Scheldeboorden-noord op voorwaarden dat: 

 • de ontwerpplannen voor het Sint-Annabos (Oosterweel) opgenomen worden in het grondplan en waar nodig beide projecten op elkaar afgestemd worden in functie van een kwalitatieve aansluiting.
 • het ontwerp, in overleg met SW/MOB, aangepast wordt conform de inrichtingsprincipes van het draaiboek Openbaar Domein (o.a. zebrapaden over fietspaden, de parkeerstroken, uitstulpingen en aansluiting (tegenoverliggend) fietspad ter hoogte van de kruispunten). 
 • het kruispunt van Charles de Costerlaan met Thonetlaan compacter wordt gemaakt en de aansluiting op de bestaande wegenis conform het draaiboek Openbaar domein wordt herbekeken.
 • in overleg met SW/MOB en SB/GROEN het ruimtegebruik en ontsluiting van de zone voor evenement-parkeren verder uitgewerkt wordt, alsook de randvoorwaarden (afsluitingen, begeleiding, …) voor het gebruik van deze zone bij evenementen.
 • een extra verkeersplateau wordt voorzien ter hoogte van het kruispunt Esmoreitlaan met August Vermeylenlaan, om de overstekende voetgangers en fietsers beter in beeld te brengen.
 • in functie van behoud van de bestaande bomen, de ondergrondse maatregelen en de voorziene verharding rondom de bomen technisch verder uitgewerkt wordt in overleg met SB/GROEN.
 • het voorontwerp getoetst wordt aan de bomentoets, en het ontwerp waar nodig bijgestuurd wordt in functie van maximaal behoud van de waardevolle bomen.
 • Onderzocht wordt of het opsnoeien van de bestaande bomen technisch mogelijk is
 • een technische oplossing wordt voorzien om de impact van strooizout op de bestaande en nieuwe bomen tot het minimum beperkt wordt.
 • de bestaande voorzieningen (sorteerstraat, glascontainer, velo-station,…) in kaart worden gebracht en geïntegreerd worden in het ontwerp, rekening houdend met de bereikbaarheid en de praktische afwikkeling van het ledigen of de regulatie ervan. 
 • de inplanting van de ondergrondse sorteerstraat ten aanzien van het zebrapad in de Thonetlaan wordt herbekeken
 • de inplanting, bereikbaarheid en inrichting van de speel- en sportterreinen, rekening houdend met de integrale toegankelijkheid, in overleg met SW/Publieke ruimte en TV/sport&jeugd verder uitgewerkt worden.
 • de spreiding en inplanting van straatmeubilair (zitmeubilair, fietsenstalling, afvalbakken, ,…), alsook de ruimte in functie van diverse deelmobiliteit opgenomen wordt in het definitief ontwerp.
 • het speel- en sportprogramma in overleg met SW/Publieke ruimte, District/AN. en TV/sport&jeugd verfijnd wordt;
 • in overleg met SB/EFMF bepaald wordt welke ruimtes ingezet kunnen/moeten worden voor de (nieuwe en bestaande) stedelijke activiteiten, evenementen en ambulante handel
 • bij de inrichting van de mogelijke eventzones de multifunctionaliteit ervan voorop gesteld wordt en waar nodig de daarbij benodigde infrastructuur wordt voorzien.
 • in overleg met SB/EFMF en de organisatoren van de bestaande evenementen het ontwerp, naar inrichting en materialisering, alsook de voorzieningen getoetst worden aan de praktische richtlijnen voor die evenementen.
 • Voor de woonstraten en de paden in het park de generieke standaard materialen (Stad Antwerpen) en toepassingen worden voorzien, en de inrichting verder verfijnd wordt in overleg met SW/PUBLIEKE RUIMTE.
 • in overleg met SW/Publieke Ruimte en SW/MOB onderzocht wordt of de toepassing van grasbetontegels in de parkeerstrook aan de parkzijde naar gebruik, leesbaarheid, handhaving haalbaar is.
 • de maatregelen in functie van maximale infiltratie ter plekke worden verduidelijkt en technisch verder uitgewerkt worden in overleg met SW/Publieke Ruimte   
 • gezien de schaal en omvang van het project, voldoende terugkoppeling en overlegmomenten met de betrokken stadsdiensten worden georganiseerd zodat een gedragen en voldoende gedetailleerd definitief ontwerp uitgewerkt wordt alvorens dit, in functie van een gecoördineerd advies, voorgelegd wordt op het COD.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030101 - Geclusterde projecten publieke ruimte
2LMS030101M01183 - SWOU12081 Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp van Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord), SWOU12081, goed op voorwaarde dat:

 • de schoolomgeving rond de Thonetlaan in functie van verkeersveiligheid wordt (her)bekeken;
 • de bomen aan de Thonetlaan in het wegprofiel voldoende wortelruimte hebben;
 • alle momenteel aanwezige sport- en spelinfrastructuur wordt op zijn minst behouden. Een andere positionering kan uiteraard;
 • er voor de parkpaden ook logische looplijnen tussen de bewoning, de dijk en de verschillende bestemmingen binnen het projectgebied worden uitgewerkt. Nu lijkt er te eenzijdig gefocust te zijn op wandelpaden in de langsrichting parallel aan de dijk;
 • parkeren (al dan niet voor evenementen) niet mogelijk is binnen de wortelzones van de bomen, tenzij die wortelzone(s) effectief volledig worden afgeschermd (permanent of tijdelijk);
 • evenementen en evenementparkeren in groenzones kunnen enkel doorgaan mits er achteraf steeds voorzien wordt in volledig herstel, ten laste van de organisatoren;
 • de bestaande bomen en bomenrijen maximaal worden behouden. Het voorziene aantal te kappen bomen (280) is een fundamenteel te hoog aantal. Dit kan gecorrigeerd worden door bijvoorbeeld paden e.d. anders te positioneren;
 • op zijn minst het huidige volume aan struikgewas wordt behouden (of uitgebreid). Een andere positionering kan uiteraard;
 • de rij met treurwilgen op de dijk aan de horeca wordt aangevuld zodat het nostalgische beeld met treurwilgen op termijn effectief behouden blijft;
 • er in alle zones ook zitbanken met rug- én armleuning voorzien worden;
 • er rondom de verharding van het 'karrespoor' op de dijk geen kunststof honingraatstructuur wordt voorzien (erg onduurzaam);
 • er ruimte wordt voorzien die in de toekomst eventueel medebeheer toelaat (bijvoorbeeld een samentuin);
 • de timing van de werken wordt zo georganiseerd dat sport- en spelinfrastructuur nooit verdwijnt zonder voorafgaandelijke of onmiddelijke vervanging. De investeringsmiddelen van het district (bijvoorbeeld voor het basketbalveld Thonetlaan, minipitch, etc.) die daar deze legislatuur voor voorzien zijn, worden prioritair ingezet zodat zij deze legislatuur nog gerealiseerd kunnen worden;
 • er onderzocht wordt of er een mountainbikeroute kan starten aan de parking op de Gloriantlaan, die door het Esmoreitpark/Sint-Annabos/Middenvijver loopt richting het Waasland en/of aansluiting kan vinden op bestaande mountainbikeroutes (bijv. die in Kruibeke).

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220926_12081_VO_SnedesEE'-FF'.pdf
 • 20220926_12081_VO_Nota_Deel1.pdf
 • 20220926_12081_VO_Nota_Deel2.pdf
 • 20220926_12081_VO_Plan_KL.pdf
 • 20220926_12081_VO_SnedesAA'-BB'_.pdf
 • 20220926_12081_VO_SnedesCC'-DD'.pdf
 • 20220701_12081_VO_IKK_Verslag.pdf