Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00607 - Ondersteuning. Cultuur. Filmhuis Klappei - Centrum voor Filmcultuur vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00607 - Ondersteuning. Cultuur. Filmhuis Klappei - Centrum voor Filmcultuur vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring 2022_DCAN_00607 - Ondersteuning. Cultuur. Filmhuis Klappei - Centrum voor Filmcultuur vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op  21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023, 2024 en 2025 een nominatieve ondersteuning van 36.000,00 EUR (12.000,00 EUR in 2023, 12.000,00 EUR in 2024, 12.000,00 EUR in 2025) werd toegekend aan Centrum voor Filmcultuur vzw, Klappeistraat 2, 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0414.572.753. 

De afsprakennota en de ondersteuning hebben als doel filmhuis Klappei uit te bouwen tot een laagdrempelige cultuur- en ontmoetingsplaats voor de buurt, met specifieke aandacht voor de inwoners en de scholen van Antwerpen Noord.

Argumentatie

Filmhuis Klappei richt een laagdrempelig en kwalitatief activiteitenaanbod in dat appelleert aan diverse bevolkingsgroepen van Antwerpen Noord, met bijzondere aandacht voor kinderen, senioren en kwetsbare bewoners. Er worden in 2023, 2024 en 2025 minstens 400 activiteiten per jaar ingericht. Bij deze activiteiten zijn er minstens 100 schoolvoorstellingen per jaar.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan Centrum voor Filmcultuur vzw bedraagt in totaal 36.000,00 EUR.

De looptijd van de afsprakennota voor Centrum voor Filmcultuur vzw start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025. Daardoor wordt ieder jaar een nominatieve ondersteuning vastgelegd van 12.000,00 EUR.

In AMJP5 werd er in totaliteit een bedrag goedgekeurd van 36.000,00 EUR als volgt:
- in 2023: 12.000,00 EUR
- in 2024: 12.000,00 EUR
- in 2025: 12.000,00 EUR

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010404 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, ter ondersteuning van Centrum voor Filmcultuur vzw met ondernemingsnummer 0414.572.753 voor een bedrag van 36.000,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van budgetjaar 2023 voor een bedrag van 12.000,00 EUR aan Centrum voor Filmcultuur vzw met ondernemingsnummer 0414.572.753 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Centrum voor Filmcultuur vzw
Klappeistraat 2
2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0414.572.753
IBAN: BE66 0010 8934 3443
12.000,00 EURbudgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300
4505145583