Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00616 - Ondersteuning. Senioren. PSC Open Huis VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota Telefoonbezoekje 2023-2025 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00616 - Ondersteuning. Senioren. PSC Open Huis VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota Telefoonbezoekje 2023-2025 - Goedkeuring 2022_DCAN_00616 - Ondersteuning. Senioren. PSC Open Huis VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota Telefoonbezoekje 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023, 2024 en 2025 een nominatieve ondersteuning van 6.000,00 EUR werd toegekend aan PSC Open Huis VZW, Lange Stuivenbergstraat 54/56, 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0880.331.616.

Met de ondersteuning zal PSC Open Huis VZW in 2023, 2024 en 2025 kwetsbare en eenzame senioren uit district Antwerpen opbellen, voor een Telefoonbezoekje.

Argumentatie

Heel wat ouderen komen door omstandigheden minder de deur uit. Dit kunnen ouderen zijn die voorheen actief waren in de buurt maar (tijdelijk) minder mobiel zijn of ouderen die moeilijk uit huis komen.

Vrijwilligers van PSC Open Huis vzw bellen minstens twee keer per week met senioren, die geen of amper een sociaal netwerk hebben. Dit wordt een telefoonbezoekje genoemd. De vrijwilligers kunnen bij het bellen steeds beroep doen op de professionele ondersteuning van een medewerker van PSC Open Huis VZW.

Met de ondersteuning worden jaarlijks minstens 1.000 telefoongesprekjes gevoerd bij minimaal 25 verschillende senioren uit district Antwerpen.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan PSC Open Huis VZW bedraagt 6.000,00 EUR.

De looptijd van de afsprakennota voor PSC Open Huis VZW start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025. Daardoor wordt ieder jaar een nominatieve ondersteuning van vastgelegd van 2.000,00 EUR.

In AMJP 5 werd er in totaliteit een bedrag goedgekeurd van 6.000,00 EUR als volgt:

  • in 2023: 2.000,00 EUR;
  • in 2024: 2.000,00 EUR;
  • in 2025: 2.000,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010406 - Senioren

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, ter ondersteuning van PSC Open Huis VZW met ondernemingsnummer 0880.331.616 voor een bedrag van 6.000,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan PSC Open Huis VZW met ondernemingsnummer 0880.331.616 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Protestants Sociaal Centrum Open Huis vzw
Lange Stuivenbergstraat 54/56
2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0880.331.616
Rekeningnummer: BE18 7785 9849 1065
2.000,00 EURbudgetplaats: 5003000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010406A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090959
budgetperiode: 2300
4505145756