Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00612 - Ondersteuning. Jeugd. JES vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00612 - Ondersteuning. Jeugd. JES vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCAN_00612 - Ondersteuning. Jeugd. JES vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 17.500,00 EUR werd toegekend aan JES vzw (Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer: 0443.565.558).

JES vzw organiseert een aanbod gericht op kinderen, tieners en jongeren in de wijk Luchtbal en postcode 2030. Dit gebeurt door de organisatie van activiteiten, maar ook door vorming en begeleiding van 'pleinpatrons'.

Argumentatie

Met het budget van de afsprakennota in 2023 worden er enkele evenementen georganiseerd en er wordt een vrijwilligerswerking, vorming en begeleiding van pleinpatrons en een danswerking opgezet in postcode 2030/Luchtbal.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan JES vzw bedraagt 17.500,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010401 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, ter ondersteuning van JES vzw, ondernemingsnummer: 0443.565.558, voor een bedrag van 17.500,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 17.500,00 EUR aan JES vzw, ondernemingsnummer: 0443.565.558, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
JES vzw
Werkhuizenstraat 3  
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Ondernemingsnummer: 0443.565.558
Rekeningnummer: BE43734325191701
17.500,00 EURbudgetplaats: 5001000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090759
budgetperiode: 2300
4505145658