Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00623 - Generaal Belliardstraat - Opdracht SWOU10175A - Eindafrekening - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00623 - Generaal Belliardstraat - Opdracht SWOU10175A - Eindafrekening - Goedkeuring 2022_DCAN_00623 - Generaal Belliardstraat - Opdracht SWOU10175A - Eindafrekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning
Opdracht SWOU10175A
Goedkeuring districtscollege Antwerpen13 juli 2020    428
GunningsbriefVerzonden14 september 2020

Op 13 juli 2020 (jaarnummer 428) gunde het districtscollege Antwerpen de wegeniswerken in de Generaal Belliardstraat, district Antwerpen, aan de firma Verbruggen BV Doornstraat 54 9140 Temse (ondernemingsnummer 0439.524.816) tegen de som van 454.812,08 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van de opdracht SWOU10175A.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening voor het districtsaandeel op.

Argumentatie

De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) voor het districtsaandeel ter goedkeuring voor:
OmschrijvingDistrict Antwerpen
Inschrijvingsprijs151.088,11
Vermoedelijke hoeveelheid in meer22.754,18
Vermoedelijke hoeveelheid in min-68.857,62
Prijsherziening4.667,06
Rectificatie38,80
Totaal109.690,53
21% btw23.035,01
Algemeen totaal132.725,54
Vastgelegd budget201.098,27
Restbudget68.372,73

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Generaal Belliardstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd(en) onderstaande bestelbon(nen) in EUR vastgelegd:
BestelbonOmschrijvingBudgetRestbudget
ten laste van het district Antwerpen
4005406114Gunning201.098,27
68.372,73

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0111 - Strategisch Programma: Wandelstad
2ANT011101 - Wandelstad
2ANT011101M01774 - SWOU10175 Generaal Belliardstraat (water-link)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de eindafrekening voor het districtsaandeel, voor een bedrag van 132.725,54 EUR, goed voor de wegeniswerken in de Generaal Belliardstraat, district Antwerpen, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV. Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816, op basis van opdracht SWOU10175A.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • VS3_CN_20220125_10175.pdf
  • 20220830_10175_eindafrekening.xlsx