Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00617 - Ondersteuning. Wijkwerking. Buurthuis Gasthuis 28 vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00617 - Ondersteuning. Wijkwerking. Buurthuis Gasthuis 28 vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring 2022_DCAN_00617 - Ondersteuning. Wijkwerking. Buurthuis Gasthuis 28 vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023, 2024 en 2025 een nominatieve ondersteuning van 30.000,00 EUR werd toegekend aan Gasthuis 28 vzw, Henri La Fontainestraat 28, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0752.690.306

Met het buurthuis creëert Gasthuis 28 vzw  een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de buurt, met specifieke aandacht voor de diverse bewoners van de wijken Groen Kwartier en Haringrode (postcode 2018). Het buurthuis is een gastvrije plek met een gevarieerd activiteitenaanbod dat appelleert aan verschillende bevolkingsgroepen.

Argumentatie

In 2023, 2024 en 2025 zal Gasthuis 28 vzw minstens 5 socio-culturele activiteiten per maand inrichten die voorzien in een aantrekkelijk en laagdrempelig programma voor de buurt. Hiervan is minstens 1 activiteit per maand gericht op een jonge doelgroep. In het programma wordt er aandacht besteed aan thema's die aansluiten bij het specifieke karakter en het rijke verleden in de buurt, zowel sociaal als cultuurhistorisch.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor budgetten aan wijk- en burgerinitiatieven.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan Gasthuis 28 vzw bedraagt 30.000,00 EUR.

De looptijd van de afsprakennota voor Gasthuis 28 vzw start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025. Daardoor wordt ieder jaar een nominatieve ondersteuning vastgelegd van 10.000,00 EUR.

In AMJP5 werd er in totaliteit een bedrag goedgekeurd van 30.000,00 EUR als volgt:
- in 2023: 10.000,00 EUR
- in 2024: 10.000,00 EUR
- in 2025: 10.000,00 EUR

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0101 - District gaat in dialoog (participatie)
2ANT010101 - Wijkgerichte werking

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, ter ondersteuning van Gasthuis 28 vzw met ondernemingsnummer 0752.690.306 voor een bedrag van 30.000,00 EUR (10.000,00 EUR in 2023, 10.000,00 EUR in 2024 en 10.000,00 EUR in 2025) goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van budgetjaar 2023 voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan Gasthuis 28 vzw met ondernemingsnummer 0752.690.306 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Gasthuis 28 VZW
Henri La Fontainestraat 28
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0752.690.306
Rekeningnummer: BE03 7360 7604 0384
10.000,00 EURbudgetplaats: 5006000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090171
budgetperiode: 2300
4505145659