Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00608 - Ondersteuning. Cultuur. Rataplan vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00608 - Ondersteuning. Cultuur. Rataplan vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring 2022_DCAN_00608 - Ondersteuning. Cultuur. Rataplan vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023, 2024 en 2025 een nominatieve ondersteuning van 45.000,00 EUR (15.000,00 EUR in 2023, 15.000,00 EUR in 2024 en 15.000,00 EUR in 2025) werd toegekend aan Rataplan vzw, Wijnegemstraat 27, 140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0458.597.588. 

Rataplan vzw ontwikkelt zich als een laagdrempelig kunstenhuis en ontmoetingsplaats voor de buurt, met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren uit de wijk Antwerpen Noord (postcode 2060). De sociaal-artistieke werking van Rataplan richt zich op een aaneengesloten woongebied, zowel op grondgebied van district Antwerpen als Borgerhout. Tevens ontvangt Rataplan jaarlijks meerdere scholen uit district Antwerpen.

Argumentatie

In 2023, 2024 en 2025 ontvangt Rataplan vzw jaarlijks minstens 600 scholieren van minimaal 5 verschillende scholen uit district Antwerpen. Ieder jaar worden minstens 3 kunsteducatieve workshopreeksen voor kinderen en jongeren georganiseerd, buiten de schooluren. Er wordt een democratisch prijzenbeleid toegepast met een verlaagd tarief voor mensen met een laag inkomen.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan Rataplan vzw bedraagt in totaal 45.000,00 EUR.

De looptijd van de afsprakennota voor Rataplan vzw start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025. Daardoor wordt ieder jaar een nominatieve ondersteuning vastgelegd van 15.000,00 EUR.

In AMJP5 werd er in totaliteit een bedrag goedgekeurd van 45.000,00 EUR als volgt:
- in 2023: 15.000,00 EUR
- in 2024: 15.000,00 EUR
- in 2025: 15.000,00 EUR

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010404 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, ter ondersteuning van Rataplan vzw met ondernemingsnummer 0458.597.588 voor een bedrag van 45.000,00 EUR (15.000,00 EUR in 2023, 15.000,00 EUR in 2024 en 15.000,00 EUR in 2025) goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van budgetjaar 2023 voor een bedrag van 15.000,00 EUR aan Rataplan vzw met ondernemingsnummer 0458.597.588 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Rataplan vzw
Wijnegemstraat 27
2140 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0458.597.588
Rekeningnummer: BE81733218288224
15.000,00 EURbudgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300
4505145754