Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00606 - Regentstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat. SWOU12811 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00606 - Regentstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat. SWOU12811 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2022_DCAN_00606 - Regentstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat. SWOU12811 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

Jaarnummer

Antwerpen breekt uit. Selectie projecten. 

Goedkeuring college

18 december 2020

10682

adviezen

Inspraakmoment bewoners
 Coördinatieoverleg Openbaar Domein

31 januari 2022
 21 maart 2022

 

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege

 

07 juni 2022

00283

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

24 juni 2022

05327

adviezen

Inspraakmoment bewoners

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

22 juni 2022

03 oktober 2022

 

Het districtscollege keurde in de zitting van 7 juni 2022 (jaarnummer 283) de projectdefinitie en het concept voor wegeniswerken in de Regentstraat, district Antwerpen goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Het college keurde in zitting van 24 juni 2022 (jaarnummer 5327) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op om de Regentstraat om te vormen tot een tuinstraat.

Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht:

 • de boom ter hoogte van nummer 11 wordt vervangen door een struik;
 • een bijkomende waterput wordt voorzien aan de zijde van de Wetstraat;
 • er werden 2 extra zitbanken voorzien, 1 op de hoek met de Wetstraat, 1 ter hoogte van nummer 16;
 • er werden 3 extra fietsbeugels voorzien ter hoogte van huisnummer 21;
 • het verkeersplateau in de Constitutiestraat werd ingekort;
 • de beschikbare ruimte voor het kunstwerk ter hoogte van de Regent werd ingekort zodat ruimte ontstaat voor een extra fietsbeugel.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 10 plaatsen in de bestaande toestand, waarvan acht in de Regentstraat en twee in de Constitutiestraat, naar vier plaatsen in de nieuwe toestand. De bewoners gaven tijdens het inspraakmoment aan veel belang te hechten aan inrichting waarbij het aantal parkeerplaatsen in de straat ondergeschikt is.

Bomenbalans
Er worden acht nieuwe bomen extra voorzien in het concept, wat het totaal op 11 bomen brengt. 

Small-boom: Styphnolobium japonicum 'Regent' (Honingboom) – 1 stuk
Small-boom: Prunus padus 'Albertii' (Vogelkers) – 4 stuks
Small-boom: Prunus x gondouinii 'Schnee' (Sierkers) – 3 stuks

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Regentstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel optimaal gemengd aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gemengd systeem in combinatie met doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.
In deze fase zijn de ontwerpmaatregelen om de infiltratie en buffering toe te passen die nodig zijn volgens de berekeningen en regels zoals beschreven in het hemelwaterplan opgenomen.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is geen omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Regentstraat is een lokale straat.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 22 juni 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereiste budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5002500000/224/2ANT010502M01977/2AN090610

Adviezen

• Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

De   inrichting van de fietsstraat (o.a rode materialisering verkeersplateau) en de parkeervakken (o.a. P-tegels), conform de principes van het draaiboek Openbaar Domein worden toegepast;

 • Dit werd op de plannen aangepast.

Onderzocht wordt of de 3 (recent bijgeplaatste) fietsbeugels in de Wetstraat, ter hoogte van Regentstraat 24, opgenomen kunnen worden in het ontwerp zodat de waterput behouden kan blijven;

 • De bijgeplaatste fietsbeugels staan voor een niet gebruikte inrit, de eigenaar heeft er geen bezwaar tegen dat deze hier zouden blijven staan.

De noodzaak voor het voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap binnen het project verder wordt onderzocht;

 • Momenteel wordt uitgezocht wie de gebruiker is van deze parkeerplaats zodat deze dichter in zijn/haar buurt geplaatst kan worden.

Het legpatroon van de lineaire grasbetontegel wordt aangepast (haaks op de gevels) rekening houdend met de fietsbewegingen en -comfort;

 • Dit werd op plan gewijzigd.

In overleg met SB/Groen generieke afspraken gemaakt worden over de technische uitwerking, detaillering en beplantingkeuze van de publieke en private groenvakken, in functie van een transparant en performant beheer.

 • SW/PR neemt dit op met SB/Groen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M01977 - SWOU12811 Regentstraat (tuinstraat_ABU)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp van 14 november 2022 voor heraanleg van de Regentstraat tot tuinstraat, district Antwerpen, goed

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

Opdrachtdocumenten opmaken.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

De nodige budgetten voorzien


Bijlagen

 • 20221114_12811_DO_BT-NT_DEF-1-200.pdf
 • 20221114_12811_DO_BT-NT_DEF-1-200(tech).pdf
 • 20221114_12811_DO_BT-NT_DEF-profielen.pdf
 • 20220622_verslag_inspraakmoment.pdf