Terug
Gepubliceerd op 05/12/2022

2022_DCAN_00610 - Ondersteuning. Cultuur. Tutti Fratelli vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00610 - Ondersteuning. Cultuur. Tutti Fratelli vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCAN_00610 - Ondersteuning. Cultuur. Tutti Fratelli vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2022 een nominatieve ondersteuning van 15.000,00 EUR werd toegekend aan Tutti Fratelli vzw, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen, 0445.854.956.

Argumentatie

Tutti Fratelli vzw organiseert van 9 tot en met 11 december 2022 het meerdaags kunstenfestival 'Spiegels van de Ziel'. Er is aanbod vanuit meerdere kunstdisciplines: theater, dans, muziek, literatuur, eten, cinema, beeldende kunst etc. 

Alle kunst die er getoond wordt, heeft een sociale insteek: het handelt over armoede, wordt gebracht door jong (of ongehoord) talent, strijdt tegen onrecht of vertelt verhalen die te weinig gehoord worden. 

Het centrale thema is 'Van de schoonheid en de troost'. Hiermee wil Tutti Fratelli troosten door schoonheid aan te bieden. Met een diverse programmatie en bescheiden ticketprijzen (met aandacht voor kansentarief) wil Tutti Fratelli een verscheiden publiek verwelkomen. Door de wankele positie van het eigen huis organiseert Tutti Fratelli deze 11e editie in De Studio en Triarte.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan Tutti Fratelli vzw bedraagt 15.000,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010404 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 9 december 2022 tot en met 11 december 2022, ter ondersteuning van Tutti Fratelli vzw, 0445.854.956 voor een bedrag van 15.000,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 15.000,00 EUR aan Tutti Fratelli vzw, 0445.854.956 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Tutti Fratelli vzw
Lange Gasthuisstraat 26
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0445.854.956
Rekeningnummer: BE31779593593655 
15.000,00 EURbudgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR 
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2200
4505145935