Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00628 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Koning Albertpark, district Antwerpen (dossier 236/19). Vellen van één boom - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00628 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Koning Albertpark, district Antwerpen (dossier 236/19). Vellen van één boom - Goedkeuring 2022_DCAN_00628 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Koning Albertpark, district Antwerpen (dossier 236/19). Vellen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het Koning Albertpark, district Antwerpen, moet één boom geveld worden. 

Argumentatie

Het betreft één Aesculus hippocastanum 'Baumannii' (dubbelbloemige paardenkastanje - stamomtrek 260 cm). Deze boom bevindt zich in slechte gezondheidstoestand. De stamvoet en één van de gesteltakken van de boom zijn aangetast door tonderzwam. Deze schimmel breekt de structuur van het hout af, waardoor er een verhoogd risico ontstaat op afbreken van de boom. De boom moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De boom wordt niet vervangen omdat er niet genoeg ruimte is om een nieuwe boom aan te planten.

Het wijkoverleg van district Antwerpen dient de buurtbewoners in te lichten over de geplande ingreep.

Juridische grond

Artikel 4.2.1, 3° van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening bepaalt dat er een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor het vellen van bomen die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld, een stamomtrek hebben van 1 meter en die geen deel uitmaken van begroeide oppervlakten, zoals vermeld in het Bosdecreet van 13 juni 1990.

Artikel 4.7.1, §2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening bepaalt dat de Vlaamse Regering de handelingen van algemeen belang of van publiekrechtelijke [...] rechtspersonen kan aanwijzen, dewelke omwille van hun beperkte ruimtelijke impact of de eenvoud van het dossier binnen de reguliere procedure worden behandeld.

Artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester bepaalt dat het vellen van bomen die op gemeentelijk openbaar domein gelegen zijn en geen deel uitmaken van een bos worden behandeld binnen de reguliere procedure zoals voorzien in artikel 4.7.1., §2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

Art. 4.7.12. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening bepaalt dat een vergunning binnen de reguliere procedure wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin het voorwerp van de vergunning gelegen is.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd. Het Koning Albertpark is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Beleidsdoelstellingen

1 - Woonstad
Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers
Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening
Het district voert een groenbeleid met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid
1 - Woonstad
Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers
Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening
Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een kwaliteitsvol groen district

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Aesculus hippocastanum 'Baumannii' (dubbelbloemige paardenkastanje - stamomtrek 260 cm) wordt geveld in het Koning Albertpark, district Antwerpen. De boom wordt niet vervangen omdat er niet genoeg ruimte is om een nieuwe boom aan te planten.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt het college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen om een omgevingsvergunning af te leveren voor het vellen van hogervermelde boom.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/GB district Antwerpen inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
AN-SL/WO/SWO buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

 


Bijlagen

  • Foto_236_19.pdf
  • Inplantingsplan_236_19.pdf