Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00614 - Ondersteuning. Jeugd. Wilde Raven vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota Ravenhuis 2060 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00614 - Ondersteuning. Jeugd. Wilde Raven vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota Ravenhuis 2060 - Goedkeuring 2022_DCAN_00614 - Ondersteuning. Jeugd. Wilde Raven vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota Ravenhuis 2060 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 20.000,00 EUR werd toegekend aan Wilde Raven vzw, Koekoeklaan 1-4 2930 Brasschaat met ondernemingsnummer 0845.025.792.

Ravenhuis 2060 is een kunsteducatief vrijetijdsaanbod van Wilde Raven vzw in het Oude Badhuis in Antwerpen Noord. De kinderen maken creaties en gaan aan de slag met tekenen, schilderen en knutselen.

Argumentatie

De ondersteuning wordt gegeven om volgende doelen te bereiken: 

  • De organisatie van het kunsteducatief aanbod 'Ravenhuis 2060': iedere woensdag worden vier kunstateliers georganiseerd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar;
  • De organisatie van ondersteunend aanbod op het einde van het jaar voor deelnemende kinderen en hun ouders;
  • De organisatie van een educatieve uitstap naar toneel en/of museum gaan.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan Wilde Raven vzw bedraagt 20.000,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010401 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, ter ondersteuning van Wilde Raven vzw, ondernemingsnummer 0845.025.792 voor een bedrag van 20.000,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 20.000,00 EUR aan Wilde Raven vzw, ondernemingsnummer 0845.025.792 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Wilde Raven vzw
Koekoeklaan 1-4,
2930 Brasschaat
Ondernemingsnummer: 0845.025.792
Rekeningnummer: BE76 7310 5133 4795
20.000,00 EURbudgetplaats: 5001000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090759
budgetperiode: 2300
4505145890