Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00609 - Ondersteuning. Cultuur. Rooftoptiger vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00609 - Ondersteuning. Cultuur. Rooftoptiger vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCAN_00609 - Ondersteuning. Cultuur. Rooftoptiger vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 15.000,00 EUR werd toegekend aan Rooftoptiger vzw, Muntstraat 15, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0546.639.837.

Argumentatie

Rooftoptiger vzw wil door het meerjarig project ToThem het sociale weefsel van de wijk versterken. Door aan de slag te gaan met het verleden en in verschillende trajecten een vertaalslag te maken naar het heden en de toekomst, wil ToThem door kunst en cultuur de huidige en de toekomstige wijk(bewoners) met elkaar verbinden. Rooftoptiger vzw zet hierbij verschillende initiatieven/trajecten op die zoveel mogelijk inhaken op bestaande initiatieven in de wijk, steeds of zoveel mogelijk in samenwerking met wijkpartners. 

Het bronmateriaal voor deze initiatieven bestaat uit materieel erfgoed (bv archieven, foto’s of objecten van verenigingen, wijkactoren), immaterieel erfgoed (bv nog bestaande ambachten) en wijkverhalen, zowel historische als anekdotische. Naast doorlopende evenementen en acties zet Rooftoptiger vzw met het ToThem-project ook in op geclusterde happenings en festivals. 

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan Rooftoptiger vzw bedraagt 15.000,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010404 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, ter ondersteuning van Rooftoptiger vzw, ondernemingsnummer 0546.639.837, voor een bedrag van 15.000,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 15.000,00 EUR aan Rooftoptiger vzw, 0546.639.837 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Rooftoptiger vzw
Muntstraat 15
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0546.639.837
Rekeningnummer: BE58 9731 1170 0079   
15.000,00 EUR
budgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300
4505145952