Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00579 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Meer bomen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00579 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Meer bomen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring 2022_DCAN_00579 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Meer bomen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 januari 2014 (jaarnummer 13) keurde districtsraad het principe van de Burgerbegroting goed. De Burgerbegroting is een participatietraject waarbij de inwoners van district Antwerpen ieder jaar beslissen over de besteding van 10 procent van het districtsbudget. Burgers kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren of ze kunnen het district vragen een project uit te voeren.

Op 18 februari 2019 (jaarnummer 27) keurde de districtsraad het bestuursakkoord van district Antwerpen voor de legislatuur van 2019-2024 goed. In artikel 14 tot en met 17 wordt ingegaan op de organisatie van de Burgerbegroting.

Op 20 december 2021 (jaarnummer 197) keurde de districtsraad het afsprakenkader Burgerbegroting goed. In dit kader werden de spelregels van de Burgerbegroting formeel vastgelegd. 

Op 19 april 2022 (jaarnummer 62) nam de districtsraad kennis van de gekozen thema's en budgetten voor editie 2022-2023 van de Burgerbegroting. 

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

De Burgerbegroting wordt in 2022-2023 voor de negende keer georganiseerd. In het voorjaar van 2022 kozen inwoners van district Antwerpen vijf thema's en verdeelden het budget erover. Burgers konden stemmen via een online stemming op www.burgerbegroting.be, via sessies in de wijken en op de Kick-off op 27 maart 2022.

Een bedrag van 272.554,00 EUR werd toegekend aan het thema 'Meer bomen'. Van dit totaalbedrag wordt 42.400,00 EUR vastgelegd via een afsprakennota. Van het overige deel van het totaalbedrag voert het district projecten in eigen beheer uit, die binnen dit thema vallen. De bedragen die vastgelegd worden via een afsprakennota werden met aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 nominatief toegekend aan de uitvoerders van de projecten. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor inspraak en participatie.

Algemene financiële opmerkingen

Het volledige toegekende bedrag per project/afsprakennota mag worden voorzien op ofwel investering, ofwel exploitatie, al naargelang welke categorie kosten het zwaarste doorweegt (volgens het "bijzaak volgt hoofdzaak" principe), op voorwaarde dat:

  • de bijzaak maximaal 2.500,00 EUR bedraagt;
  • de bijzaak maximaal 25% van het totale bedrag van de afsprakennota bedraagt.

Wanneer een van deze grenzen wordt overschreden, dient er alsnog een opsplitsing te worden gemaakt tussen budget voorzien op investering en budget voorzien op exploitatie.

Er is voldoende budget beschikbaar op 2ANT010801PA6988.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota's, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, met onderstaande begunstigden goed:

Plukgeluk vzw
Groenstraat 60 b
2530 Boechout
OND 0646 683 162
District wordt boomgaard met een vliegende studiemeester.
Veerkrachtig Sint-Andries vzw
Pompstraat 24
2000 Antwerpen
OND 0417 504 826
Wijkbomenlabo Sint-Andries.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van onderstaande ondersteuningen goed:

  • District wordt boomgaard met een vliegende studiemeester: 36.400,00 EUR;
  • Wijkbomenlabo Sint-Andries: 6.000,00 EUR.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Plukgeluk  vzw
Groenstraat 60 b
2530 Boechout
BE06 9731 4765 2222
OND 0646 683 162

36.400,00 EURbudgetplaats: 5005000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010801PA6988
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2300
4505145517
Veerkrachtig Sint-Andries vzw
Pompstraat 24
2000 Antwerpen
BE90 9730 8830 8632
OND 0417 504 826
4.000,00 EURbudgetplaats: 5005000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010801PA6988
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2300
4505145520
Veerkrachtig Sint-Andries vzw
Pompstraat 24
2000 Antwerpen
BE90 9730 8830 8632
OND 0417 504 826
2.000,00 EURbudgetplaats: 5005000000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2ANT010801PA6988
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2300
4505145551