Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00577 - Lodewijk De Raetstraat. Heraanleg speelterrein. SWOU12292 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00577 - Lodewijk De Raetstraat. Heraanleg speelterrein. SWOU12292 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring 2022_DCAN_00577 - Lodewijk De Raetstraat. Heraanleg speelterrein. SWOU12292 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

infomoment bewoners

Digitale enquête heraanleg

 

oktober 2021

 

adviezen

Speelruimtevergadering

30 juni 2022

 

Argumentatie

Concept
Het is de bedoeling om het speelterrein te versterken door in te zetten op een speels, informeel en groene omgeving. Hierbij is het belangrijk om ruimte te voorzien voor zowel jong als oud. Er zal een zone met licht toegankelijke toestellen voorzien worden en een zone met niet-licht toegankelijke toestellen. Daarbij zal het zand dat momenteel tot ver buiten de speelzone wegwaait, tegengehouden worden door zitgelegenheid rond de zandbak. Er wordt tevens ruimte voorzien en/of behouden voor sport en ontspanning. Het gedachtegoed van Braem zal verdergezet worden in het hele gebied. Dat wil zeggen dat de ‘aders’ van de speel -en sportruimte als structurele buizen zichtbaar over het terrein zullen lopen. 

Het huidige pad dat de projectzone doorkruist wordt aangepast aan de huidige looplijnen. Het pad wordt organisch ingericht. De grens met de Emiel Vloorstraat zal aan de hand van bomen verzacht worden. Hierdoor wordt er een natuurlijke groene barrière voorzien tussen de bovenlokale wijkweg en het sport -en speelterrein.

Het project maakt deel uit van een Design en Build overeenkomst. Er zal een extern ontwerpbureau aangesteld worden dat het voorliggend ontwerp verder finaliseert. 

Parkeerbalans
Het concept heeft geen invloed op de parkeerbalans. 

Bomenbalans
Het concept resulteert in een positieve bomenbalans.

Er zijn twee bijkomende bomen voorzien op het sport -en speelterrein. Aan de Emiel Vloorstraat wordt sterk ingezet op vergroening. Het exacte aantal bomen zal worden bepaald tijdens de Design en Build.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. Het speelterrein in de Lodewijk De Raetstraat is een lokaal speelplein met lokale sportaccommodatie.

Inspraak

Uit de bevraging van de gebruikers van het speelterrein kwam naar voren dat er veel te doen is op het plein: spelen en sporten, fietsen. Zand en rondvliegende ballen vormen een probleem maar de vraag blijft om voetbal te voorzien. Er is vraag naar meer programma voor kleine kinderen. Ook is er vraag naar meer planten en zitbanken. 

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereiste budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/5001500000/220/2ANT010503M01341/2AN090739/2300 en 2400.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010503 - Sporten, spelen & beleven
2ANT010503M01341 - SWOU12292 Lodewijk De Raetstraat (speel- en sportterrein)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de projectdefinitie en het concept van 12 oktober 2022 voor de heraanleg van het speelterrein in de Lodewijk De Raetstraat, district Antwerpen, goed op voorwaarde dat de gewenste functies (schommelen, glijden, etc.) van het speelterrein prioriteit krijgen boven de vormgeving door middel van gekleurde buizen. Dit moet blijken uit de inspraak en het definitief ontwerp.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

taak

SW/PR/ONT

  • Opdracht aan Water-link:
    1. opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie
  • Na de inspraakprocedure:
    1. concept uitwerken tot een definitief ontwerp

Bestuurscoördinator district

communicatie en participatietraject organiseren


Bijlagen

  • 20220628_12292_PD.pdf