Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00576 - Eretitels districtscollegeleden en districtsraadsleden - Toekenning titel ereraadslid - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00576 - Eretitels districtscollegeleden en districtsraadsleden - Toekenning titel ereraadslid - Goedkeuring 2022_DCAN_00576 - Eretitels districtscollegeleden en districtsraadsleden - Toekenning titel ereraadslid - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 15 december 2014 (jaarnummer 176) keurde de districtsraad het reglement 'Toekennen eretitels aan districtsschepenen en districtsraadsleden van het district Antwerpen' goed. Hierin werden de criteria voor het toekennen van eretitels voor districtscollegeleden en districtsraadsleden van district Antwerpen vastgelegd.

Op 20 juni 2022 ontving de districtsadministratie een schriftelijk verzoek van de Vooruit-fractie om aan oud-raadslid Paula De Bie de titel ere(districts)raadslid toe te kennen. 

Argumentatie

Mevrouw Paula De Brie zetelde in de districtsraad tijdens de legislaturen van 2007-2012 en van 2013-2018. Ze voldoet aan de criteria zoals bepaald in het reglement 'Toekennen eretitels aan districtsschepenen en districtsraadsleden van het district Antwerpen' en komt daarmee in aanmerking voor de titel eredistrictsraadslid. 

Juridische grond

Het reglement 'Toekennen eretitels aan districtsschepenen en districtsraadsleden van het district Antwerpen' zoals goedgekeurd door de districtsraad op 15 december 2014 (jaarnummer 176)

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 17 §4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad eretitels kan toekennen aan de gemeenteraadsleden onder de voorwaarden die hij bepaalt. 

Artikel 119 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de artikel 17 ook van toepassing is op de districtsraden en hun leden, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de gemeenteraadskiezer" wordt gelezen als "de districtsraadskiezer", "het college van burgemeester en schepenen" wordt gelezen als "het districtscollege", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid", "het gemeentehuis" wordt gelezen als "het districtshuis" en "de algemeen directeur" wordt gelezen als "de districtssecretaris".

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad keurt de voordracht van mevrouw Paula De Brie voor de eretitel 'eredistrictsraadslid' goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.