Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00578 - Ketsstraat. Tuinbouwstraat. SWOU12101 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00578 - Ketsstraat. Tuinbouwstraat. SWOU12101 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring 2022_DCAN_00578 - Ketsstraat. Tuinbouwstraat. SWOU12101 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
AdviezenBewonersmoment/Droommoment07 juni 2022-
Coördinatieoverleg openbaar domein
03 oktober 2022-

De riolering in de Ketsstraat en de Tuinbouwstraat is aan vervanging toe. De districten Antwerpen en Borgerhout wensen van de gelegenheid gebruik te maken om de straten groener, veiliger en aangenamer te maken.

Ambitie
De Ketsstraat en de Tuinbouwstraat worden aangename, groene woonstraten met voldoende ruimte voor de zachte weggebruiker.

Argumentatie

De Ketsstraat en de Tuinbouwstraat worden omgevormd tot woonerven, met aandacht voor bomen, groen, verblijfsruimte en de zachte weggebruiker. Het concept laat ruimte voor de invoering van een knip in de Van Geertstraat, zonder hiervan afhankelijk te zijn. De knip zelf maakt geen deel uit van het project. Het concept kent de volgende hoofdlijnen:

 • De straten worden gelijkgronds aangelegd met asverschuivingen om de 50 meter;
 • De huidige voetpad- en rijwegbreedtes voldoen niet overal aan de eisen. In het concept hebben de brandwegen en toegangszones naar de woningen wel voldoende breedte. Als gevolg hiervan verdwijnt op sommige plekken een parkeerstrook;
 • In het concept wordt maximaal ingezet op vergroening en ontharding met plantvakken en grasbetontegels. Er worden 26 nieuwe bomen toegevoegd;
 • Het materiaal is standaard materiaal voor groene woonerven: betonstraatstenen en grasbetontegels;
 • Er wordt ingezet op verblijfsruimtes verspreid over de straten;
 • Het aantal fietsenstalplaatsen wordt vergroot van 46 naar 64. De plaatsing van banken en andere inrichting zal in overleg met de bewoners gebeuren.

Mobiliteitsvoorwaarden
Ketsstraat:

 • woonerf;
 • snelheidsregime = 20 km/u;
 • verhoogde inrichting;
 • parkeren in vakken met P;
 • asverschuivingen elke 50 meter;
 • gemengd verkeer;
 • ‘voorrang aan rechts’-principe;
 • beperkt enkelrichtingsverkeer richting Provinciestraat;
 • voldoende fietsstalplaatsen behouden.

Tuinbouwstraat:

 • woonerf;
 • snelheidsregime = 20 km/u;
 • verhoogde inrichting;
 • parkeren in vakken met P;
 • asverschuivingen elke 50 meter;
 • gemengd verkeer;
 • ‘voorrang aan rechts’-principe;
 • dubbelrichtingsverkeer in het deel tussen Giraffeplein en Dodoensstraat;
 • beperkt enkelrichtingsverkeer tussen Dodoensstraat en Van Geertstraat, rijrichting naar Van Geertstraat;
 • verhoogd zebrapad voorzien aan kruispunt met Giraffenplein (schoolroute);
 • voldoende fietsstalplaatsen behouden.

Parkeerbalans
Het concept resulteert in een parkeerbalans van 78 plaatsen in de bestaande toestand naar 48 plaatsen in de nieuwe toestand. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat de brandwegen en toegangszones naar de woningen voldoende breedte hebben.

Bomenbalans
Het concept resulteert in een positieve bomenbalans. Er komen 26 bomen bij.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Ketsstraat en de Tuinbouwstraat liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zones wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Ketsstraat en de Tuinbouwstraat zijn lokale straten.

Inspraak

Het infomoment voor bewoners ging door op 7 juni 2022.

De belangrijkste wensen van de bewoners van de Ketsstraat zijn:

 • voorkeur voor woonerf met geschrankt parkeren en veel groen;
 • overdekte (groene) buurtfietsenstalling op de hoek met de Provinciestraat of op braakliggend terrein Ketsstraat 89;
 • buurtparking voor auto’s;
 • grote boomspiegels met verhoogde rand als zitbank;
 • regenwateropvang onder het wegdek met kraan;
 • waterpartij of waterspeelelement;
 • speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen – natuurlijke speelplaats.

De belangrijkste wensen van de bewoners van de Tuinbouwstraat zijn:

 • woonerf met grastegels en plantvakken;
 • voldoende fietsbeugels;
 • toegang tot garages fysiek afbakenen;
 • geen waterpartijen;
 • geen banken.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op:

 • Tuinbouwstraat - SUB_NR/INTERN/5002500000/224/2ANT010502M01359/2AN090610/2300 en 2400;
 • Ketsstraat - SUB_NR/INTERN/5032500000/224/2BOR010301M01126/2BO090200/2400.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op de projectdefinitie en het concept, op voorwaarden dat:

 • naar de volgende fase de verdere uitwerking van de grasbetontegels in de rijweg verfijnd wordt, met het oog op wandel- en fietscomfort. Dit wordt in de volgende fase verder onderzocht.
 • de toegangen tot het woonerf vorm worden gegeven conform de richtlijnen van het draaiboek publieke ruimte. Dit wordt in de volgende fase verder onderzocht.
 • er in overleg met SB/Groen generieke afspraken gemaakt worden over de detaillering van de publieke en private groenvakken, zodat deze naar de volgende fase kunnen worden meegenomen. Dit wordt in de volgende fase verder onderzocht.
 • de inplanting van verblijfsruimte en zit- en speelgelegenheid verder wordt onderzocht naar de volgende fase. Dit wordt in de volgende fase verder onderzocht.
 • onderzocht wordt of de toegangen naar de buurt ‘Den Dreihoek’ gemarkeerd kunnen worden en zo ja, op welke manier. Dit wordt in de volgende fase verder onderzocht.
 • onderzocht wordt of het haalbaar is om de dubbele parkeerstrook in de Ketsstraat te verlengen tot aan het kruispunt, rekening houdend met de principes van een woonerf en de vraag naar vergroening in de straat. Een dubbele parkeerstrook in de Ketsstraat heeft als gevolg dat er geen asverschuiving mogelijk is in dit gedeelte van de straat. Hierdoor ontstaat een ononderbroken recht gedeelte van 150 meter lang. Dit is niet verenigbaar met de mobiliteitsvoorwaarden. Indien een dubbele parkeerstrook gewenst wordt, dient het gedeelte tussen de Van Geertstraat en de Provinciestraat te worden aangelegd als klassieke zone 30 met verlaagde rijweg. Dit levert een winst van één parkeerplaats. Deze keuze heeft een onduidelijke verkeerssituatie met een wisseling van statuut halverwege de straat tot gevolg. Ook verdwijnt hierdoor veel potentiële ruimte voor groen en verblijven. Daarom is er in overleg met SW/MOB voor gekozen het voorgestelde concept van woonerf te behouden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M01126 - SWOU12101 Ketsstraat
9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M01359 - SWOU12309 Tuinbouwstraat
9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0103 - Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper
2BOR010301 - We zorgen voor de (her)inrichting van straten en pleinen, en voor voldoende veilige en toegankelijke voet- en fietspaden en oversteekplaatsen.
2BOR010301M01359 - SWOU12309 Tuinbouwstraat
9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0103 - Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper
2BOR010301 - We zorgen voor de (her)inrichting van straten en pleinen, en voor voldoende veilige en toegankelijke voet- en fietspaden en oversteekplaatsen.
2BOR010301M01126 - SWOU12101 Ketsstraat

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de projectdefinitie en het concept (03 oktober 2010) voor de heraanleg van de Ketsstraat en de Tuinbouwstraat goed.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht aan Water-link:
  • opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure:
  • concept uitwerken tot een definitief ontwerp.
  • indien vereist archeologienota laten opmaken      

SW/PR/ADM

Mobiliteitsvoorwaarden ter goedkeuring voorleggen aan het college

SW/MobiliteitDraft signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator District

Communicatie en participatietraject organiseren


Bijlagen

 • 20221003_12101_PD_CB.pdf
 • 20220607_verslag_inspraakmoment.pdf