Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00598 - Bestelling - Heesters najaar 2022 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00598 - Bestelling - Heesters najaar 2022 - Goedkeuring 2022_DCAN_00598 - Bestelling - Heesters najaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt een vastlegging van een bestelbon voor het aankopen van heesters via het raamcontract GAC_2021_01782, dat werd goedgekeurd door het college in de zitting van 19 november 2021 (jaarnummer 9189). 

De aankoop van heesters zal gebeuren bij Boot & Dart Boomkwekerijen bvba, Prins Boudewijnlaan 24/C, 2550 Kontich.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsbeheer staat in voor het correcte onderhoud van al het groen op het publiek domein. Deze heesters worden gebruikt voor invulling en aanplanting op diverse locaties binnen district Antwerpen.

Juridische grond

Wet op de overheidsopdrachten

Artikel 43 §5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met meer dan één ondernemer die raamovereenkomst wordt uitgevoerd op een van de volgende wijzen :

  1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

  2° wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de betrokken werken, leveringen en diensten, ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1° en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst overeenkomstig punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden deze mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of specifieke werken, leveringen of diensten worden verkregen na een nieuwe oproep tot mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand van objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven welke voorwaarden aan een nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Gunningswijze
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 § 3, 4°, 5° en 6 van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Op boekingsadres SUB_NR/INTERN/2200/5004000000/225/2ANT010504A00000/2AN090680 is er momenteel onvoldoende budget om positie 20 goed te keuren. Tijdens de opmaak van de aanpassing meerjarenplan is het niet mogelijk om ika-lights uit te voeren. Op actie 2ANT010504A00000 staat voldoende budget. Na goedkeuring van AMJP 5 door de districtsraad zullen deze budgetten via ika-lights worden rechtgezet zodat het mogelijk is om bestelbon 4005537309 vrij te geven. 

Voor deze ika-light wordt er budget verschoven op actie 2ANT010504A00000:

Bedrag: 30.000 EUR van budgetpositie 224 naar budgetpositie 225
Bedrag: 31.300 EUR van budgetpositie 220 naar budgetpositie 225

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010504 - Vergroening

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning deelopdracht, leveren van vaste planten, goed voor een bedrag van:

  • 80.583,33 EUR inclusief 6% btw via bestelbon 4005537309 voor de aanschaf van vaste planten.

De levering kan op basis van raamcontract GAC_2021_01782 uitgevoerd worden door de firma:

  • Boot & Dart Boomkwekerijen bvba, Prins Boudewijnlaan 24/C, 2550 Kontichondernemingsnummer BE0865 472 008.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Levering vaste planten

Leverancier Boot & Dart Boomkwekerijen
Prins Boudewijnlaan 24/C
2550 Kontich

ondernemingsnummer: BE 0865 472 008
IBAN nummer: BE19 7330 2029 0612

12.822,57 EUR budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010507A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2200

4005537309

Lijn 10

Levering vaste planten

Leverancier Boot & Dart Boomkwekerijen
Prins Boudewijnlaan 24/C
2550 Kontich

ondernemingsnummer: BE 0865 472 008
IBAN nummer: BE19 7330 2029 0612

 67.760,77  EUR budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2ANT010504A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2200

4005537309

Lijn 20


Bijlagen

  • Bestelbijlage_Heesters_AN.xlsx