Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00587 - Rik Schaefelsstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWPR13673A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00587 - Rik Schaefelsstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWPR13673A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring 2022_DCAN_00587 - Rik Schaefelsstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWPR13673A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Rik Schaefelsstraat, district Antwerpen, vroeg de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een offerte aan Fluvius System Operator. Fluvius System Operator maakte een offerte met referentie P/051374 op ten bedrage van 12.443,52 EUR exclusief btw.

Argumentatie

De werken omvatten het vervangen en plaatsen van:

Aantal     omschrijving            

 1             LICHTMAST ALMH 6,3

24            SIGNIFY_LUMA_Mini_3000K_DW10_6500LM_Zhaga

1              LICHTMAST ALMH 4

1              SIGNIFY_LUMA_Micro_4000K_DN09_1494LM_Zhaga

1              Muurbeugel vr armatuur ø60mm hor. - I

  Alle materialen zijn uitgevoerd in de kleur stadsgrijs.

  Juridische grond

  Fluvius System Operator is overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 de door de VREG vergunde werkmaatschappij voor 14 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden).

  Artikel 398 uit het Decreet Lokaal bestuur bepaalt in paragraaf 1 dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband, waarbij in paragraaf 2, 3° de opdrachthoudende vereniging wordt gedefinieerd als een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen.

  Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren.

  Artikel 30§3 (gezamenlijke In-house-toezicht) van de wet van 17 juni 2016 is van toepassing.
   § 3. De aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1, kan een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1° de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
  2° meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde rechtspersonen; en
   3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

  Regelgeving: bevoegdheid

  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

  In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Rik Schaefelsstraat is een lokale straat.

  Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1794) besliste het college dat convenanten, die de rechtspersoon ‘stad Antwerpen’ afsluit met andere overheden, nutsmaatschappijen, telematicabedrijven en intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college. De districtsraden en de districtscolleges zijn gebonden aan deze convenanten. Wanneer de financiële inbreng van de districten verwacht wordt, worden zij mee betrokken bij de opmaak en uitvoering van deze convenanten.

  Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

  Artikel 134, §2.2° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden overgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

  Algemene financiële opmerkingen

  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte bestelbon 4005537313 op.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
  2ANT0105 - Leefbaar district
  2ANT010502 - Publiek domein
  2ANT010502M03044 - SWPR13673 Eugeen Laermansstraat, Frans Hensstraat, Henri Evenepoelstraat, James Ensorstraat, Rik Schaefelsstraat, Valerius De Saedeleerstraat (verlichting)

  Besluit

  Het districtscollege antwerpen beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege bekrachtigt dat voor de opdracht SWPR13673A, vernieuwen van openbare verlichting, Rik Schaefelsstraat, district Antwerpen, een offerte werd gevraagd aan Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

  Artikel 2

  Het districtscollege keurt de vastlegging goed, voor een bedrag van 15.056,66 EUR, voor de opdracht SWPR13673A, vernieuwen openbare verlichting, Rik Schaefelsstraat, district Antwerpen, op Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

  Artikel 3

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
  OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
  SWPR13673A
  Rik Schaefelsstraat

  Vernieuwen openbare verlichting

  Fluvius System Operator
  Brusselsesteenweg 199,
  9090 Melle
  ondernemingsnummer:
  0477 445 084
  rekeningnummer:
   BE16 0910 1312 8674
  15.056,66 EURbudgetplaats: 5002515000
  budgetpositie: 225
  functiegebied: 2ANT010502M03044
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: 2AN090610
  budgetperiode: 2300
  4005537313

  Bijlagen

  • 20221027_13673A_Offerte.pdf
  • 20221027_13673A_Plan.pdf