Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00584 - Reglementen - Toelagen onder reglement - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00584 - Reglementen - Toelagen onder reglement - Kennisneming 2022_DCAN_00584 - Reglementen - Toelagen onder reglement - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het collegebesluit van 12 mei 2017 legt de bevoegdheden van het districtscollege vast (jaarnummer 4463).

Bij de praktische uitwerking bleek een delegatie van het districtscollege naar de districtssecretaris wat betreft het toekennen en uitbetalen van toelagen onder reglement die kleiner dan of gelijk zijn aan 1.000,00 EUR, aangewezen.

Het districtscollege keurde deze delegatie goed op 7 januari 2019 (jaarnummer 4).

Datzelfde besluit bepaalt dat het districtscollege maximaal en gestructureerd wordt geïnformeerd. Dit besluit legt het districtscollege de door de districtssecretaris toegekende toelagen onder reglement kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR ter kennisneming voor.

Argumentatie

Tijdens de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022 keurde de districtssecretaris de toekenning van toelagen goed voor een totaalbedrag van 16.626,20 EUR.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
  • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730);
  • het reglement op de toelagen voor het districtsfonds: toelages die de wijk sterker maken, goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 213);
  • de aanpassing van het reglement op de toelagen voor het districtsfonds goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 16 maart 2015 (jaarnummer 36);
  • het reglement op de toelagen voor premie kleine hulpmiddelen, goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 21 septermber 2015 (jaarnummer 117);
  • de aanpassing van het reglement op de toelagen voor premie kleine hulpmiddelen, goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 18 septermber 2017 (jaarnummer 125);
  • het subsidiereglement van jeugd, goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 23 april 2018 (jaarnummer 90);
  • het subsidiereglement van sport, goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 23 april 2018 (jaarnummer 91);
  • het subsidiereglement van verenigingsleven, goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 23 april 2018 (jaarnummer 92);
  • Het reglement Districtsfonds: beleef je buurt. Infrastructuurtoelagen. Werkingstoelagen jeugd en sport, zoals goedgekeurd door de districtsraad van Antwerpen op 20 januari 2020 (jaarnummer 8).

Regelgeving: bevoegdheid

Het besluit van 7 januari 2019 (jaarnummer 4) bepaalt dat de districtssecretaris bevoegd is voor het toekennen en uitbetalen of weigeren van toelagen onder reglement (exploitatie en investeringen) kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de onder reglement toegekende toelagen kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.