Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00600 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Warm Winters Wijkfeest. Greatest Gift-festival. Toewijzing en uitbetaling. Weigering. - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00600 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Warm Winters Wijkfeest. Greatest Gift-festival. Toewijzing en uitbetaling. Weigering. - Goedkeuring 2022_DCAN_00600 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Warm Winters Wijkfeest. Greatest Gift-festival. Toewijzing en uitbetaling. Weigering. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 januari 2020 (jaarnummer 8) keurde de districtsraad het toelagereglement 'Districtsfonds: beleef je buurt' goed. 

Op 18 oktober 2021 (jaarnummer 151) keurde de districtsraad een verlenging van de uitzondering op artikel 21 §4 en 22 §4 van het toelagereglement 'Districtsfonds: beleef je buurt' goed. Aanvragen voor grote activiteiten of projecten, die plaatsvinden vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, kunnen tot uiterlijk 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit of het project ingediend worden, in plaats van 8 weken. 

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus, goed. 

In 2022 voorziet district Antwerpen budgetten voor de betoelaging van initiatieven, conform het reglement dat door de districtsraad werd goedgekeurd.

District Antwerpen heeft 2 nieuwe aanvragen ontvangen voor een toelage van het reglement: Districtsfonds: beleef je buurt:

 • waarvan 2 grote activiteiten: 

Aanvrager, grote activiteit en bedrag

Datum en locatie 

Koinonia Ministries vzw
Greatest Gift Festival

Aangevraagde toelage: 10.720,00 EUR

10 december 2022
Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen (Waagnatie)

Wijkcomité Willibrordus vzw
Warm Winters Wijkfeest

Aangevraagde toelage: 4.500,00 EUR

22 december 2022
Willibrordusplein, 2060 Antwerpen

Argumentatie

De districtssecretaris stelt voor om volgend initiatief te ondersteunen:

 • Wijkcomité Willibrordus vzw organiseert het 'Warm Winters Wijkfeest' en wil via de schoolkinderen buurtbewoners samenbrengen om het sociale weefsel in de wijk te versterken. Een lichtjesstoet vertrekt aan de verschillende wijkscholen en trekt naar het Willibrordusplein, het centrale punt van de activiteit. Er worden op het plein een optreden voor kinderen en een optreden voor volwassenen voorzien. Doorlopend is er een verenigingenmarkt waar lokale verenigingen en organisaties zichzelf kunnen presenteren.

  De projectdeskundige adviseert positief. Warm winters wijkfeest is een gratis, laagdrempelig buurtfeest met deelname van de verschillende wijkscholen en samenwerking met lokale verenigingen en organisaties. Er zijn optredens voor kinderen en volwassenen en een verenigingenmarkt met info-standen en kraampjes. Het is traditie voor de buurt rond de Kerkstraat om een groot feest met Kerstmis te organiseren en het heeft steeds een grote opkomst van wijkbewoners. De twee afgelopen jaren is de activiteit niet doorgegaan vanwege de corona-pandemie.
  De projectdeskundige adviseert een ondersteuning van 4.500,00 EUR toe te kennen om tussen te komen in de volgende kosten: aankoop kerstbomen, aankoop klein materiaal, uitgaven voor animatie, huur van geluidsinstallatie, artiestenvergoedingen, Unisono, catering voor artiesten, uitgaven voor ontwerp en druk van flyers en affiches.

De districtssecretaris stelt voor om volgend initiatief niet te ondersteunen:

 • Koinonia Ministries vzw organiseert onder de noemer 'Greatest Gift Festival' een groots opgezet gratis kerstfeest voor kansarmen, minderbedeelden, vluchtelingen, senioren, mensen die lijden onder sociale uitsluiting. Voor dit kerst samenzijn voorziet de organisator een driegangen-kerstmenu, optredens van gospelartiesten, geschenken, kinderanimatie, kindergeschenken, een tombola en een bemoedigende kersttoespraak.

  De projectdeskundige adviseert geen ondersteuning toe te kennen. De aanvraag kadert binnen het beleidsthema armoede wat geen bevoegdheid is van district Antwerpen, daarnaast heeft het evenement een bovenlokaal karakter.

Juridische grond

 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
 • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale participatie en verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

Artikel 13 uit het toelagereglement district Antwerpen (Districtsfonds: beleef je buurt) :

§2 Aanvragen met een goedgekeurd bedrag hoger dan 250,00 euro worden in schijven uitbetaald. De eerst schijf omvat een betaling van maximum 70% van het toegekende bedrag en wordt uitbetaald na goedkeuring van de toelage door het bevoegde orgaan. De tweede schijf van maximum 30% van het toegekende bedrag wordt uitbetaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen na goedkeuring van de verantwoordingsstukken.
§3 Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0101 - District gaat in dialoog (participatie)
2ANT010101 - Wijkgerichte werking

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de toelage van 4.500,00 EUR aan Wijkcomité Willibrordus vzw voor initiatief 'Warm Winters Wijkfeest' goed.

Artikel 2

Het districtscollege weigert de toekenning van een toelage aan Koinonia Ministries vzw voor initiatief 'Greatest Gift-festival'.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Wijkcomité Willibrordus vzw
Kerkstraat 66-68
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 
0477.777.161
Rekeningnummer: 
BE39 7340 4713 3319
4.500,00 EURbudgetplaats:
5006000000
budgetpositie:
6496800
functiegebied:
2ANT010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:
2AN090171
budgetperiode: 2200
4505145858

Bijlagen

 • Aanvraag_KoinoniaMinistries_GreatestGiftFestival.pdf
 • Aanvraag_WijkcomiteWillibrordus_WarmWintersWijkfeest.pdf