Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00581 - Bestek GAC_2022_02436. Raamovereenkomst voor stockage, vervoer, opzetten en afbreken, nazicht en onderhoud van promotiemateriaal voor District Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00581 - Bestek GAC_2022_02436. Raamovereenkomst voor stockage, vervoer, opzetten en afbreken, nazicht en onderhoud van promotiemateriaal voor District Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_DCAN_00581 - Bestek GAC_2022_02436. Raamovereenkomst voor stockage, vervoer, opzetten en afbreken, nazicht en onderhoud van promotiemateriaal voor District Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Antwerpen beschikt over heel wat promotiemateriaal. Het district is op zoek naar een dienstverlener die dat materiaal het hele jaar door stockeert in een magazijn. Wanneer het district Antwerpen een evenement organiseert (of laat organiseren) waarop men dat promotiemateriaal nodig heeft, staat de uitvoerder van deze opdracht in voor het vervoeren, opzetten, afbreken, nakijken en onderhouden van het materiaal.

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om hiervoor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02436 uit te schrijven. 

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. prijs op een totaal van 50 punten;
  2. kwaliteit op een totaal van 30 punten;
  3. personeelsinzet op een totaal van 20 punten. 

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2022_02436 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor stockage, vervoer, opzetten en afbreken, nazicht en onderhoud van promotiemateriaal voor district Antwerpen goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor stockage, vervoer, opzetten en afbreken, nazicht en onderhoud van promotiemateriaal voor District Antwerpen


budgetplaats: 5000100000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2ANT010606A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090719
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600

met orderbonsBijlagen

  • 02436_20221122_bestek.pdf
  • 02436_20221103_inventaris.xlsx
  • 02436_materiaallijst.pdf
  • 02436_specificaties_materiaal.pdf