Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00575 - Antwoord collegiale brief college van burgemeester en schepenen - Snoeiwerken Kiel - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00575 - Antwoord collegiale brief college van burgemeester en schepenen - Snoeiwerken Kiel - Kennisneming 2022_DCAN_00575 - Antwoord collegiale brief college van burgemeester en schepenen - Snoeiwerken Kiel - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 7 november 2022 (jaarnummer 530) een brief aan het college van burgemeester en schepenen goed met als onderwerp: Snoeiwerken Kiel - Stadsmarinier. 

Het districtscollege vroeg het college om toe te lichten welke beslissingsflow er bij de uitgevoerde snoeiwerken op het Kiel werd gevolgd, welke opdrachten er zijn gegeven buiten de bevoegdheden om en waarom de bevoegde schepen na maart 2022 niet meer werd betrokken bij het dossier. 

De administratie van district Antwerpen ontving op 23 november 2022 een antwoordbrief van het college. 

Argumentatie

Het college formuleerde een antwoord op de collegiale brief van het districtscollege met betrekking tot de snoeiwerken op het Kiel.

Juridische grond

Artikels 290 en 132 van het decreet over het lokaal bestuur met betrekking tot de registratie van briefwisselen gericht aan het districtsbestuur.

Het collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 173 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur de behandeling van de briefwisseling organiseert. Artikel 125, §3 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat artikel 173 van overeenkomstige toepassing is op de districtssecretaris.

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het antwoord van het college van 18 november 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.