Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00594 - District Antwerpen. Reinaartlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00594 - District Antwerpen. Reinaartlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00594 - District Antwerpen. Reinaartlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Reinaartlaan in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 4 februari 2022 (jaarnummer 1025);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Willem van Haechtlaan';
 • maakt deel uit van de 'wijk Linkeroever' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
Op vraag van district Antwerpen wordt een parkeerverbod voorzien in de bocht van het plein zodat vuilniswagens niet gehinderd worden.

Argumentatie

Een aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • parkeerverbod aan de zuidoostelijke hoek van de parkeerhaven over een lengte van 28 meter (artikel 4).
De parkeerbalans neemt af met vijf parkeerplaatsen, dit parkeerverbod is noodzakelijk om vrachtwagens te bocht te laten nemen.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 24 november 2022 Gunstig onder voorwaarden

Om het parkeren volledig uit te sluiten kan men het verkeersbord E3 plaatsen. Bij het verkeersbord E1 mag men nog altijd laden en lossen wat eventueel hinder kan veroorzaken.

Het signalisatieplan en het aanvullend reglement werden aangepast conform de opmerking van de verkeerspolitie.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Reinaartlaan in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 4 februari 2022 (jaarnummer 1025).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen