Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00604 - Joannasteeg . Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12946A - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00604 - Joannasteeg . Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12946A - Goedkeuring 2022_DCAN_00604 - Joannasteeg . Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12946A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 2 - cluster Midden, district Antwerpen, inclusief bovenlokale locaties aan de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het districtscollege wenst de Joannasteeg aan te leggen, van gevel tot gevel conform het woonerfprincipe. Door grotere plantvakken en waterdoorlatende grasbetontegels wordt de straat groener.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12946A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWOU12946A op, voor een bedrag van 130.116,73 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Antwerpen
130.116,73
42.705,33
36.292,63
209.114,69
Uitvoeringstermijn: 70 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
prijsherziening en overschrijding VH
in EUR
periode van opmaak: oktober 2022

posten exclusief  bitumineuze verhardingen
26.994,23
23,97%
actuele prijsherziening
overschrijding VH
15.711,10
10%

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 305) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Joannasteeg is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005537613 opgemaakt voor een bedrag van 209.114,69 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M02127 - SWOU12946 Joannasteeg (QW_ABU)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWOU12946A, Joannastraat, district Antwerpen, uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein, goed voor een bedrag van 130.116,73 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 2. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 209.114,69 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWOU12946A
Joannasteeg
Verbruggen bv
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
209.114,69 EUR
budgetplaats: 5002500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2ANT010502M02127
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090610
budgetperiode: 2300
4005537613

Bijlagen

  • 20221110_12946A_meetstaat.xlsx
  • 20221114_12946_PD_UP.pdf