Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00369 - Ondersteuning - Wilde Raven vzw. Afsprakennota ondersteuningsopdracht 2023. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 19/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00369 - Ondersteuning - Wilde Raven vzw. Afsprakennota ondersteuningsopdracht 2023. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring 2022_DCDE_00369 - Ondersteuning - Wilde Raven vzw. Afsprakennota ondersteuningsopdracht 2023. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtsbestuur wil partners ondersteunen voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig vrijetijdsaanbod op verschillende locaties binnen het district. Wilde Raven vzw biedt een laagdrempelig, doch kwalitatief kunst-educatief aanbod binnen de ateliers van de jeugddienst en Kasteel Sterckshof. Dit op woensdagnamiddag en tijdens de paas- en zomervakantie in 2023.

In de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022, zijn middelen ingeschreven om Wilde Raven VZW in 2023 te ondersteunen bij de organisatie van een laagdrempelig kunst-educatief aanbod.

Argumentatie

Wilde Raven vzw organiseert een laagdrempelig kunst-educatief aanbod op verschillende locaties in het district Deurne. Op woensdagnamiddag organiseren zij een Kunstatelier in de lokalen van de jeugddienst. Tijdens de paasvakantie en zomervakantie organiseren zij wekelijks activiteiten voor kinderen en tieners waarin kunst centraal staat.

Het kunst-educatief aanbod dient laagdrempelig te zijn, dit voor een diverse doelgroep met aandacht voor een inclusief karakter. Talentontwikkeling wordt tijdens de ateliers gestimuleerd door het aanbieden van verschillende materialen, kennis over te brengen van verschillende kunstenaars en kunststijlen. De samenwerking met Wilde Raven vzw is opgenomen in de afsprakennota.

Juridische grond

Wet op de toelagen

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983).
Kaderbesluit basisprincipes van het ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010201 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota met Wilde Raven vzw goed met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, voor een ondersteuningsbedrag van 17.900,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning 2023 voor een bedrag van 17.900,00 EUR aan Wilde Raven vzw met ondernemingsnummer 0845.025.792 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Wilde Raven vzw
Koekoeklaan 1-4
2930 Brasschaat
Ondernemingnummer:
0845.025.792
IBAN:
BE38143083543272
 17.900,00 EURbudgetplaats: 5041000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090759
budgetperiode: 2300
4005539935

Bijlagen

  • DCDE_Wilde Raven afsprakennota_bijlage_afsprakennota Wilde Raven.pdf