Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00367 - Sociale kruidenier: Addendum op afsprakennota - Vastlegging en uitbetaling aan vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Bekrachtiging

districtscollege Deurne
ma 19/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00367 - Sociale kruidenier: Addendum op afsprakennota - Vastlegging en uitbetaling aan vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Bekrachtiging 2022_DCDE_00367 - Sociale kruidenier: Addendum op afsprakennota - Vastlegging en uitbetaling aan vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

De ondersteuning wordt gegeven om vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad het mogelijk te maken om het concept Sociale Kruidenier verder uit te bouwen. Het gaat over de verdere inrichting en het uitbouwen van het concept Sociale Kruidenier in 2 locaties waar men met de Sociale Kruidenier actief zal zijn. Deze locaties bevinden zich in Deurne-Noord (hoofdlocatie: Merksemsesteenweg 26, 2100 Deurne) en Deurne-Zuid (bijhuis met antennefunctie: Sint-Rochusstraat 106, 2100 Deurne). 

Met collegiale brief met kenmerk 22-B065 werd door het college van burgemeester en schepenen toestemming aan het district Deurne gegeven om een financiële ondersteuning toe te kennen aan deze organisatie mits er op toe te zien dat er geen sprake is van dubbele betoelaging door district en stad voor hetzelfde project en er op toe te zien dat er voldoende inhoudelijke afstemming is tussen Saamo Antwerpen en stad Antwerpen voor het uitbouwen van de Sociale Kruidenier. Op 18 november 2022 gaf het college van burgemeester en schepenen (jaarnummer 2022_CBS_09287) de toestemming om de middelen voor sociaal beleid te investeren in deze actie. 

Alle oorspronkelijke documenten (afsprakennota, besluitvorming) werden opgemaakt in de veronderstelling dat de ondersteuning jaarlijks 25.000,00 EUR bedroeg. Na overleg tussen de ontvanger en de verstrekker werd besloten het bedrag via dit addendum op te trekken tot 35.000,00 EUR per jaar tot en met 2025.

Argumentatie

Vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad bouwt in Deurne de sociale kruidenier verder uit die:

  • De financiële situatie bij mensen kan verlichten;
  • Kansen op ontmoeting vergroot;
  • Solidariteit opzet tussen mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en mensen in een weerbare positie.

De afsprakennota  wordt afgesloten voor een periode van 4 jaren voor een jaarlijks bedrag van 35.000,00 EUR. De financiële middelen die hiervoor ter beschikking worden gesteld, moeten er voor zorgen dat de sociale kruidenier verder uitgebouwd wordt vanaf januari 2022 tot december 2025. 

De middelen vanuit deze afsprakennota zullen gebruikt worden voor:

  • Samenwerking met Kenniscentrum sociale kruidenier
  • Beheer, financiën en administratie
  • Automatisering van de werking via SocialShop software
  • Vorming van vrijwilligers
  • Uitbouw van het antennepunt in Deurne Zuid
  • Communicatie en sensibilisering

Juridische grond

Wet op de toelagen
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
Op 26 oktober 2020 besliste de gemeenteraad over de nieuwe basisprincipes van het ondersteuningsbeleid (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning van 25.000,00 EUR werd reeds goedgekeurd door het districtscollege van Deurne op 12 september 2022 (jaarnummer 272).  

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010202 - Sociaal beleid

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt het addendum op de afsprakennota met Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad VZW, met ondersteuningsnummer 0425.500.396  voor een jaarlijks bijkomende ondersteuning van 10.000,00 EUR tot en met 2025. 

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de bijkomende financiële ondersteuning voor 2022 voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad VZW met ondernemingsnummer 0425.500.396 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad
Gasstraat 14, 2060 Antwerpen
NBE: 0425.500.396
IBAN: BE69 5230 8023 8778
10.000,00 EUR
budgetplaats: 5040100000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010202A00000
subsidie: Sub_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090909
budgetperiode: 2200
4505146511

Bijlagen