Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00358 - Inrichting Sociale kruidenier. - Afsprakennota 2021-2022, vastlegging en uitbetaling aan vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00358 - Inrichting Sociale kruidenier. - Afsprakennota 2021-2022, vastlegging en uitbetaling aan vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Goedkeuring 2022_DCDE_00358 - Inrichting Sociale kruidenier. - Afsprakennota 2021-2022, vastlegging en uitbetaling aan vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 130), zijn middelen ingeschreven om vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad te ondersteunen voor de inrichting van de sociale kruidenier.

Met collegiale brief met kenmerk 22-B065 werd door het college toestemming aan het district Deurne gegeven om een financiële ondersteuning toe te kennen aan deze organisatie mits er op toe te zien dat er geen sprake is van dubbele betoelaging door district en stad voor hetzelfde project en er op toe te zien dat er voldoende inhoudelijke afstemming is tussen Saamo Antwerpen en stad Antwerpen voor het uitbouwen van de sociale kruidenier. 

Op 18 november 2022 gaf het college van burgemeester en schepenen (jaarnummer 2022_CBS_09287) de toestemming om de middelen voor sociaal beleid te investeren in deze actie.

Het betreft in dit dossier een nominatieve investeringsondersteuning van 11.525,00 EUR voor de inrichting sociale kruidenier voor 2022.

Argumentatie

De afsprakennota  wordt afgesloten voor een bedrag van 11.525,00 EUR. De financiële middelen die hiervoor ter beschikking worden gesteld door het district dienen voor de kosten die gemaakt werden voor  de inrichting van de sociale kruidenier op de hoofdlocatie Merksemsesteenweg 26 in Deurne-Noord.  Het betreft installatie van een verwarmingsketel, aankopen van diepvrieskoffers en een koelkast en de aanleg van een  epoxy vloerbekleding.

Juridische grond

Wet op de toelagen
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
Op 26 oktober 2020 besliste de gemeenteraad over de nieuwe basisprincipes van het ondersteuningsbeleid (jaarnummer 595).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010202 - Sociaal beleid

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, voor de investeringsondersteuning van 11.525,00 EUR van 2022 voor de inrichting van de Sociale Kruidenier.

De afsprakennota loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de uitbetaling van het bedrag van 11.525,00 EUR aan vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad conform de modaliteiten van de afsprakennota, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad
Gasstraat 14, 2060 Antwerpen
NBE: 0425500396
IBAN: BE69 5230 8023 8778
11.525,00 EUR
budgetplaats: 5040100000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2DEU010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090909
budgetperiode: 2200
4505140171

Bijlagen

  • 20221201_AN_Inrichting_SK.docx