Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00360 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Antwoord. Vraag om toelating tot ondersteuning REcht-Op vzw en Saamo Antwerpen vzw - Kennisneming

districtscollege Deurne
ma 05/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00360 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Antwoord. Vraag om toelating tot ondersteuning REcht-Op vzw en Saamo Antwerpen vzw - Kennisneming 2022_DCDE_00360 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Antwoord. Vraag om toelating tot ondersteuning REcht-Op vzw en Saamo Antwerpen vzw - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Met gemeenteraadsbesluiten 2017_GR_00301 en 2017_GR_00303 van 29 mei 2017 wenste de Stad Antwerpen de districten te responsabiliseren, op het vlak van bevoegdheden, financiën en personele middelen om de transparantie en de duidelijk te verbeteren, de samenwerking te versterken en de lokale binding te verstevigen.

Argumentatie

Vzw Recht-Op heeft een werking in Deurne. 

De ondersteuning die ze vanuit het district Deurne ontvangen wordt gebruikt voor:

 • De ontvanger organiseert maandelijkse cultuurcafés en pretloketten in Deurne waar mensen in armoede terecht kunnen voor informatie over vrije tijd, cultuur en sport en ze aangemoedigd worden om te gaan kijken naar  voorstellingen en optredens met voordelige tarieven. 
 • De ontvanger organiseert laagdrempelige maandelijkse ontmoetingsmomenten in Deurnese pretloketten
 • De ontvanger organiseert tijdens maandelijkse ontmoetingsmomenten workshops;
 • De ontvanger leidt bezoekers toe naar actieve cultuurparticipatie  (academie/ sociaal artistieke projecten).

Saamo Antwerpen vzw heeft twee projecten in Deurne:

1. De buurtwerking in Deurne Zuid: het doel van deze werking is het organiseren van buurt- en opbouwwerk in de wijk Deurne-Zuid. Deze wijk wordt gekenmerkt door een grote aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare groepen die moeilijk aansluiting vinden bij het samenleven in hun woonomgeving. Door activiteiten van buurt- en opbouwwerk worden er competenties versterkt en ontmoetingskansen en netwerken gecreëerd met sterkere buurtbewoners.  

2. De verdere uitbouw van een sociale kruidenier in Deurne: het doel is om het mogelijk te maken om de verdere uitbouw van een  sociale kruidenier te realiseren. Het gaat over de inrichting en het uitwerken van het winkelconcept van de locaties waar de sociale kruidenier zal gevestigd zijn. Deze locaties bevinden zich in Deurne-Noord en Deurne-Zuid. Daarnaast is er een vrijwilligersteam bijeen gezocht die ook de nodige opleidingen gaan volgen om de winkel open te houden.

Een ondersteuning uitkeren in functie van een sociaal doel is geen districtsbevoegdheid. In dit besluit wordt toestemming gevraagd aan het college om onderstaande bedragen te mogen voorzien vanuit het district Deurne:

 • een nominatieve ondersteuning van 22.000,00 EUR voor vzw Recht-op voor 2022, 2023, 2024 en 2025;
 • een nominatieve ondersteuning  van 28.152,00 EUR voor Saamo Antwerpen vzw voor de buurtwerking Deurne Zuid voor 2022, 2023, 2024 en 2025;
 • een nominatieve ondersteuning van 25.000,00 EUR voor Saamo Antwerpen vzw voor de sociale kruidenier in Deurne voor 2022, 2023, 2024 en 2025 .

Juridische grond

 • artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
 • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen;
 • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het antwoord van het college van burgemeester en schepenen in verband met de vraag om toelating tot ondersteuning van Recht-Op vzw en Saamo Antwerpen vzw.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220523_Armoedebestrijding.pdf
 • 20220715_antwoord_Armoedebestrijding.pdf