Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00361 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Klachten over nutswerken - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00361 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Klachten over nutswerken - Goedkeuring 2022_DCDE_00361 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Klachten over nutswerken - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Deurne levert grote inspanningen om het openbaar domein zo goed mogelijk te onderhouden, te vernieuwen en te verfraaien. Toch ontvangt het district regelmatig klachten van handelaars en bewoners over de gevolgen van nutswerken in hun straat. 

Argumentatie

“Tijdelijke� herstellingen na inbraken door nutsbedrijven zijn vaak haastig werk en geven een zeer slordig uitzicht door het gebruik van andere materialen. De definitieve herstelling gebeurt dan later door een aannemer, door de stad aangesteld en betaald door het betrokken nutsbedrijf, maar de tijdspanne tussen de tijdelijke en de definitieve herstelling is gewoon te lang.

Voor de zomer van 2022 werd aangekondigd dat de definitieve herstelling ging gebeuren door de nutsmaatschappijen zelf, maar op het openbaar domein is daar tot op vandaag nog niets van te merken, in tegendeel, de klachten blijven zich opstapelen.

Het districtscollege van Deurne dringt nogmaals aan om werk te maken van de nieuw afgesproken werkwijze.

Juridische grond

  • artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen;
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010401 - Bestuur

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege vraagt aan het college van burgemeester en schepenen

- om werk te maken van de nieuw afgesproken werkwijze rond herstellingen na nutswerken op het openbaar domein.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze vraag over te maken aan Bestuurszaken voor toewijzing aan de bevoegde vakschepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.