Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00362 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - parkeerstudie Brouwerij De Ridder - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00362 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - parkeerstudie Brouwerij De Ridder - Goedkeuring 2022_DCDE_00362 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - parkeerstudie Brouwerij De Ridder - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Brouwerij De Ridder is een indrukwekkend U–vormig complex gebouwd op het einde van de negentiende eeuw door de gebroeders De Ridder, gelegen in de Hertstraat - Deurne dorp. Tot voor kort waren de gebouwen eigendom van de stad Antwerpen/AG Vespa en werden ze gebruikt door socio-culturele verenigingen uit Deurne. Verschillende jaren probeerde het district Deurne over te gaan tot herbestemming van de gronden, omdat het eigendomsonderhoud (door de verenigingen) niet naar behoren werd uitgevoerd.

AG Vespa verkocht de voormalige brouwerij De Ridder waarbij gezocht werd naar een koper die de site renoveert/restaureert en een nieuwe invulling geeft.

Argumentatie

Miss Miyagi, een gerenommeerd architectenbureau uit Leuven, gespecialiseerd in grotere reconversies van gebouwen, deed naar aanleiding van de verkoop een oproep naar kandidaat gebruikers voor een collectieve en maatschappelijke ontwikkeling van het pand. Meer dan 80 geïnteresseerden (kandidaat-bewoners, co-housing, ondernemers, organisaties en verenigingen, …) toonden interesse voor een herbestemming van de brouwerij o.b.v. de oproep, de rondleidingen en het infomoment die Miss Miyagi organiseerde.

Miss Miyagi werkte in opdracht van VZW CCG Andante, BV de Ridders en het Speelscholeke een projectvoorstel uit . Dit voorstel bestond uit een gemengd programma dat in twee grote delen onderverdeeld wordt.

1. CGG Andante: centrum voor geestelijke gezondheidszorg geeft ruimte aan gesprekslokalen, kantoren en workshopruimtes binnen het kader van hun werken

2. BV de Ridders: nieuw opgerichte ontwikkelings- en beheersvennootschap die een programmamix van ateliers, buurtcafé/winkel, coworking, polyvalente ruimte, verenigingslokalen, educatieve ruimtes,... samenbrengt.

Dit voorstel werd door de beoordelingscommissie lovend onthaald en werd als winnend bod verkozen.

Het district Deurne juichte de aankoop toe en vond in het collectief een waardevolle partner om dit verwaarloosde monument te renoveren en te herbestemmen. De renovatie van de brouwerij, zal net als de renovatie van Brouwerij De Koninck, bijdragen tot de verdere herwaardering van Deurne Dorp.

Uit een onderzoek van het Bureau Suunta (zie bijlage) blijkt dat de toekomstige parkeerbehoefte voor de site 21 parkeerplaatsen is. Zowel nu als in de toekomst kan de parkeervraag niet op eigen terrein opgevangen worden. In de huidige situatie stelt er zich ook geen probleem in de omgeving naar parkeeroverlast. Voor de toekomst verwacht Miss Miyagi dan ook geen problemen naar parkeren.

Het gebouw heeft een erfgoedwaarde, waardoor het ook niet evident is om parkeren te organiseren op de site. Buiten de projectsite geldt er betalend parkeren. Zowel het ontbreken van parkeerplaatsen als het betalend parkeren werken als azijnmaatregelen voor het autogebruik.

De inrichting van de omgeving is ook zo dat ze autogebruik niet ondersteunt (woonerf, weinig parkeerplaatsen kortbij op de Turnhoutsebaan, …).

De stad Antwerpen hanteert evenwel een andere parkeernorm en spreekt van 50 te realiseren parkeerplaatsen. Gesuggereerd wordt om die parkeerplaatsen te creëren haaks op de Unolaan. De Unolaan ligt juist voor de ingang van het protocollaire gedeelte van het district. Wil de stad Antwerpen trouwers/genodigden binnen en buiten gaan langs een “parking”?

Het is voor het districtscollege onacceptabel dat een project, dat eerst goedgekeurd werd om zijn vele verdiensten, nu plotseling in gevaar komt omdat men vanuit de stedelijke administratie eisen oplegt, waarvan men weet dat de bouwheer die toch niet kan waar maken.

Het Masterplan Deurne Publiek, die een visie schetste voor het hele centrum van Deurne (en met een duidelijke visie op de brouwerij), werd in 2011 goedgekeurd door de volledige districtsraad. Het is onbegrijpelijk dat de stad Antwerpen tien jaar na datum nog altijd aarzelt op tot daden over te gaan.

Het districtscollege vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om opnieuw met de bouwheer samen te zitten om een realistisch parkeerbeleid voor de site uit te dokteren.

 

Juridische grond

  • artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen;
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0106 - Strategisch programma: Deurne publiek

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege vraagt aan het college van burgemeester en schepenen:

  • om opnieuw met de bouwheer 'Miss Miyagi/BV De Ridders) samen te zitten om een realistisch parkeerbeleid voor de site van Brouwerij De Ridder in de Hertstraat te Deurne uit te dokteren.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze vraag over te maken aan Bestuurszaken voor toewijzing aan de bevoegde vakschepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Suunta - Wegwijzer in mobiliteit.pdf