Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_DCDE_00341 - District Deurne. Tweegezusterslaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 21/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00341 - District Deurne. Tweegezusterslaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCDE_00341 - District Deurne. Tweegezusterslaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Tweegezusterslaan in het district Deurne:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 5 februari 2021 (jaarnummer 1062);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Ter Rivierenlaan'.

Op 3 november 2022 werd een aanvraag ingediend om een laad- en loszone in te richten ten behoeve van de supermarkt. 

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • een laad- en loszone - met venstertijden van maandag tot en met vrijdag, van 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag, van 15.00 tot 18.00 uur - ter hoogte van nummer 104 wordt voorzien.
De parkeerbalans neemt af met twee parkeerplaatsen tijdens de venstertijden.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 14 november 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

Het districtscollege deurne legt het volgende voor aan de districtsraad deurne:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Tweegezusterslaan in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 5 februari 2021 (jaarnummer 1062).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen