Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_DCDE_00343 - Ondersteuning projecten 2022 - Sintfeest bij de sociale kruidenier - Weigering

districtscollege Deurne
ma 21/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00343 - Ondersteuning projecten 2022 - Sintfeest bij de sociale kruidenier - Weigering 2022_DCDE_00343 - Ondersteuning projecten 2022 - Sintfeest bij de sociale kruidenier - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 12 december 2019 (jaarnummer 152), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd een aanvraag ingediend:

Aanvrager: Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde toelage:
Djossy Cruz Oliveira
Sintfeest bij de sociale kruidenier
Sinterklaasfeest met animatie
550,00 EUR

Argumentatie

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

Aanvrager Gevraagd bedrag Advies beoordelingscommissie Argumentatie beoordelingscommissie
Djossy Cruz Oliveira
550,00 EUR negatief

Dit project werd laattijdig aangevraagd, ondanks dat dit op voorhand werd medegedeeld.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983). 

Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastlegt.

Het reglement projecttoelage is goedgekeurd door de districtsraad van Deurne op 12 december 2019 (jaarnummer 152).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en het lokale verenigingsleven.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert, op basis van het advies van de beoordelingscommissie, de toekenning van de projectondersteuning van 550,00 EUR aan Djossy Cruz Oliveira.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.