Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DRDE_00126 - Ondersteuning - Reglement ondersteuning projecten Deurne. Opheffing - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 17/11/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00126 - Ondersteuning - Reglement ondersteuning projecten Deurne. Opheffing - Goedkeuring 2022_DRDE_00126 - Ondersteuning - Reglement ondersteuning projecten Deurne. Opheffing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 mei 2017 (jaarnummer 300) besliste de gemeenteraad om de bevoegdheden voor wijk- en burgerinitiatieven over te dragen aan de districtsraden. Deze nieuwe bevoegdheden voor het district gingen in op 1 januari 2019.
Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het besluit 'Ondersteuningsbeleid - Opheffing vorig kader. Nieuw kaderbesluit basisprincipes' goed.

Argumentatie

Het district heeft het reglement, om de wijk- en burgerinitiatieven te ondersteunen, aangepast. Het gaat over een ondersteuningsreglement voor projecten. Het reglement werd herwerkt in het kader van het nieuw uitgewerkte ondersteuningsbeleid.
Het districtscollege vroeg advies aan de verschillende erkende adviesraden over dit ondersteuningsreglement. De cultuur-, sport- en jeugdraad gaven positief advies. De adviesraad voor senioren heeft geen advies gegeven.

Er is gewerkt op het verduidelijken of aanvullen van de algemene en specifieke criteria waaraan een project moet voldoen om ondersteund te kunnen worden.

Het aanvraagformulier is uitgebreider gemaakt, zodat er meer informatie kan doorgegeven worden en het duidelijker is, van in het begin, wat de bedoeling is van het project.

De rapportage zal meer uitgewerkt moeten worden door de projectuitvoerder, zodat de inhoudelijke controle beter kan gebeuren. 

De kostenposten zijn preciezer omschreven, zodat de aanvrager beter weet wat er wel en wat niet ondersteund wordt in de projectbegroting.

Het maximumbedrag is van 10.000,00 EUR naar 5.000,00 EUR gebracht, zodat er meer (kleinere) projecten per jaar kunnen goedgekeurd worden.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal  beleid voor wijk- of burgerinitiatieven.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan: SUB_NR/INTERN/2200-2300-2400-2500/5046500000/6496500-6496800/2DEU010306A00000/2DE090740

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010306 - Verenigingen

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad heft het ondersteuningsreglement voor projecten, goedgekeurd op de districtsraad op 12 december 2019 (jaarnummer 152) op, met ingang van 31 december 2022.

Artikel 2

De districtsraad keurt het ondersteuningsreglement voor projecten goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.