Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DRDE_00130 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 17/11/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00130 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring 2022_DRDE_00130 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De districtsraad keurde het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 21 november 2019 (jaarnummer 133).

De districtsraad keurde de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 28 mei 2020 (jaarnummer 79).

De districtsraad keurde de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 19 november  2020 (jaarnummer 164).

De districtsraad keurde de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 20 mei 2021 (jaarnummer 82).

De districtsraad keurde de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 25 november 2021 (jaarnummer 162).

De districtsraad keurde de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 19 mei 2022 (jaarnummer 58).

De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 met de dienstmededeling van 30 juni 2022 van de bedrijfseenheid Financiën.

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over de aanpassing van het meerjarenplan.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: de bepalingen van titel 4 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 zijn van toepassing op de districten, met uitzondering van artikel 249, § 3, artikel 256 en 264, tweede lid, en met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

  1. "de gemeente" als "het district";
  2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
  3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
  4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
  5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
  6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Algemene financiële opmerkingen

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010402 - Financiën

Besluit

De districtsraad van Deurne keurt met 15 stemmen voor en 9 stemmen tegen  het volgende besluit goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, Ellen Seresia, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Sonja Stoop, Viviane Gedopt, Robert Stephens, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin.

Tegen: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Manal Toumi, Kristof Vissers, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans, Guy Dirckx.

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus, goed.

Artikel 2

De districtsraad wijzigt de kredieten van het lopend boekjaar en stelt de kredieten van het volgend boekjaar vast.

Artikel 3

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.