Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRDE_00112 - Bestek GAC_2022_02425 (SWOU12149). Wegeniswerken Schotensesteenweg, Deurne - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00112 - Bestek GAC_2022_02425 (SWOU12149). Wegeniswerken Schotensesteenweg, Deurne - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_DRDE_00112 - Bestek GAC_2022_02425 (SWOU12149). Wegeniswerken Schotensesteenweg, Deurne - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het district Deurne wenst de Schotensesteenweg opnieuw aan te leggen tussen de Eugeen Fahylaan en de Jozef Van Poppelstraat. Het comfort en de veiligheid van de weggebruikers wordt gemaximaliseerd. Het groene karakter van de straat wordt versterkt. De verblijfskwaliteit en belevingswaarde worden op die manier geoptimaliseerd. Dit project sluit aan op het reeds vernieuwde deel van de Schotensesteenweg tussen de Ruggeveldlaan en de Jozef Van Poppelstraat.

Het districtscollege keurde in zitting van 1 maart 2021 (jaarnummer 00058) het definitief ontwerp goed.

Argumentatie

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om deze opdracht te plaatsen via een openbare procedure.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

Met de gemeenteraadbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd aan de districtsraden, in het kader van de uitoefening van de aan de districten overgedragen bevoegdheden.

Met de gemeenteraadbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor openbaar domein.

Algemene financiële opmerkingen

Water-link heeft een zeer beperkt aandeel in deze opdracht: 16.012,36 euro op een totaal geraamd bedrag van 1.690.039,70 euro.

Om de administratieve handelingen te beperken, waardoor veel tijd gewonnen wordt, zijn Water-link en het district Deurne overeengekomen dat Water-link niet participeert in dit project en dat de kosten voorlopig betaald worden door het district Deurne. 

Aansluitend aan het project Schotensesteenweg start het project Frans Van Heymbeecklaan. In dit project is er wel een participatie van beide partners en zullen de kosten die nu betaald worden door het district Deurne terug gerecupereerd worden. Dit kan op eenvoudige wijze door het verschuldigde bedrag mee op te nemen in de post voor het herstel van de bovenbouw ten laste van Water-link.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M01312 - SWOU12149 Schotensesteenweg (tussen Jozef Van Poppelstraat en Eugeen Fahylaan)

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt bestek GAC_2022_02425 voor "Wegeniswerken Schotensesteenweg, Deurne" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Schotensesteenweg, Deurne

budgetplaats: 5042500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2DEU010101M01312
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090200
budgetperiode: 2200 en 2300

volgt later

Bijlagen

  • 02425_20220912_bestek_administratieve bepalingen.pdf
  • 02425_20220906_bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02425_20220909_bestek_technische_bepalingen.pdf
  • 02425_20220909_samenvattende opmeting.xlsm
  • 02425_20220909_VGP.pdf