Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_DCDE_00336 - Ondersteuning 2022. Toekenning en uitbetaling ondersteuning projecten - Barbuur - netwerkmoment - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 07/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Elke Brydenbach, districtsschepen

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00336 - Ondersteuning 2022. Toekenning en uitbetaling ondersteuning projecten - Barbuur - netwerkmoment - Goedkeuring 2022_DCDE_00336 - Ondersteuning 2022. Toekenning en uitbetaling ondersteuning projecten - Barbuur - netwerkmoment - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 12 december 2019 (jaarnummer 152), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Roxanne Cox wilt op 25 november 2022 "Barbuur - netwerkmoment" organiseren in Barix.
Barbuur is een nomadisch burencollectief die ontmoetingsmomenten organiseren in Deurne. Dit ontmoetingsmoment is een avondje netwerken terwijl een Dj de muziek verzorgt en de Barburen de inhoud verzorgen.

Dit project werd 5 dagen te laat ingediend. Barbuur is een redelijk nieuw initiatief waarvan de deelnemers hun weg nog aan het zoeken zijn binnen de administratie in Deurne.

Gevraagd bedrag: 610,00 EUR

Argumentatie

Aanvrager

Bedrag Advies beoordelingscommissie  Argumentatie beoordelingscommissie

Roxanne Cox

 610,00 EUR

De beoordelingscommissie geeft positief advies.
  • gratis
  • staat open voor iedereen
  • netwerkmoment

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983). 

Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastlegt.

Het reglement projecttoelage is goedgekeurd door de districtsraad van Deurne op 12 december 2019 (jaarnummer 152).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en het lokale verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

De vereniging krijgt meteen 60% van het ondersteuningsbedrag uitbetaald als de motivatie rond de bestemming van de middelen nog wordt toegevoegd aan het aanvraagdossier. Het resterende saldo zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van het afrekeningsdossier worden betaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010302 - Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt  de laattijdige aanvraag voor dit project ( cfr. artikel 7 uit het reglement projecttoelage) goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en de uitbetaling van de toelage voor volgend project goed van Roxanne Cox:

OmschrijvingBedrag 60 % Voorschot
Bedrag 100 %

Barbuur - netwerkmoment

366,00 EUR
610,00 EUR

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Roxanne Cox
Palinckstraat 108
2100 Deurne
IBAN: BE14 9731 4266 2883
PRS: 0026213339
610,00 EUR
budgetplaats: 5046500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090740
budgetperiode: 2200
4505144980

Bijlagen

  • Barbuur.pdf