Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCDE_00346 - Antoon Van den Bosschelaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13618A - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 28/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00346 - Antoon Van den Bosschelaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13618A - Goedkeuring 2022_DCDE_00346 - Antoon Van den Bosschelaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13618A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2020/01434
Bestek en procedureGoedkeuring college15 januari 2021

386

Publicatie
18 januari 2021
GunningGoedkeuring college9 april 2021

2930

Toewijzingsbrief
30 april 2021

Op 9 april 2021 (jaarnummer 2930) gunde het college de raamovereenkomst "onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, perceel 1 – cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem", aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434.

De sluiting opdracht werd verzonden op 30 april 2021 met ingangsdatum 3 mei 2021.

Het districtscollege wenst vier vakken in de rijweg te herstellen in de Antoon Van den Bosschelaan.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13618A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01434, de opdracht SWPR13618A op, voor een bedrag van 12.366,06 EUR (exclusief btw).
 Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten late vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
District Deurne
12.366,06
3.164,73
3.261,47
18.792,26

Uitvoeringstermijn: 20 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

OmschrijvingBedrag

Posten exclusief  bitumineuze verhardingen
1.928,12
15,592%
opdrachten vanaf 3 mei 2022
Overschrijding VH
1.236,61
10,00%

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43, §4 bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Antoon Van den Bosschelaan is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiƫle opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005537773 opgemaakt voor een bedrag van 18.792,26 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M02960 - SWPR13618 Antoon Van den Bosschelaan (herstel betonschade rijweg thv nr 100)

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13618A, Antoon Van den Bosschelaan, district Deurne, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 12.366,06 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 18.792,26 (in EUR).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13618A

Antoon Van den Bosschelaan

VHP Wegenbouw bvba
Steenborgerweert 20
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer:
0822.942.060
Rekeningnummer:
BE68 1030 2365 4934

18.792,26 EUR

budgetplaats: 5042500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2DEU010101M02960
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090200
budgetperiode: 2300
4005537773Bijlagen

  • 20221103_AntoonVandenBosschelaan100_13618.xlsx
  • Contour_AntoonVanDenBosschelaan100.pdf