Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCDE_00349 - Afname op raamcontract. Deelopdracht GAC/2018/00474/15. Veiligstellen van grafmonumenten begraafplaats Sint-Fredegandus. - Vastlegging krediet - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 28/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00349 - Afname op raamcontract. Deelopdracht GAC/2018/00474/15. Veiligstellen van grafmonumenten begraafplaats Sint-Fredegandus. - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_DCDE_00349 - Afname op raamcontract. Deelopdracht GAC/2018/00474/15. Veiligstellen van grafmonumenten begraafplaats Sint-Fredegandus. - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college besliste op 15 maart 2019 (jaarnummer 2328) om de raamovereenkomst "uitvoeren van onderhoudswerken op begraafplaatsen", op basis van het bestek GAC/2018/00474, te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Het districtscollege keurt, op basis van de eenheidsprijzen van het bestek GAC/2018/00474 de deelopdracht goed en verzendt hiervoor een gunningsbrief. De bedrijfseenheid Stadsbeheer legt deelopdracht GAC/2018/00474/15 ter goedkeuring voor aan het districtscollege. Deelopdracht GAC/2018/00474/15 betreft het veiligstellen van grafmonumenten op de begraafplaats Sint-Fredegandus te Deurne.

Met brief van 20 mei 2022 verleent het stadscollege toestemming aan het districtscollege om met lokale middelen de renovatie en het veiligstellen van grafmonumenten op de begraafplaats Sint-Fedegandus te financieren.  Het districtscollege nam hiervan kennis met besluit 2022_DCDE_00189 op 13 juni 2022.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Voor het  veiligstellen van grafmonumenten op de begraafplaats Sint-Fredegandus maakte de bedrijfseenheid Stadsbeheer, op basis van raamovereenkomst GAC/2018/00474, deelopdracht GAC/2018/00474/15 op.

De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt aan het districtscollege voor om deze werken te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke met ondernemingsnummer 0405.009.246, voor het bedrag van 75.631,05 EUR inclusief btw op basis van het raamakkoord GAC/2018/00474.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

 Artikel 134 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Gunningswijze

 Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 § 3, 4°, 5° en 6 van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de uitvoering van plannen en budget voor lokale parken, groenaanplantingen en begraafplaatsen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0106 - Strategisch programma: Deurne publiek
2DEU010601 - Openbaar domein

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging voor het veiligstellen van grafmonumenten begraafplaats Sint-Fredegandus op basis van deelopdracht GAC/2018/00474/15 voor een bedrag van 75.631,05 EUR EUR incl. BTW goed aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Deelopdracht GAC/2018/00474/15

Aannemersbedrijf Buytaert bvba
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke

Ondernemingsnummer: 0405.009.246
Rekeningnummer: BE12 2930 3945 3692
75.631,05 EUR
budgetplaats: 5042500000
budgetpositie: 270
functiegebied: 2DEU010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090200
budgetperiode: 2300
4005537917

Bijlagen

  • 20220520_toestemming_stadscollege.pdf