Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

Notulen  districtsraad Hoboken

ma 17/10/2022 - 19:30 Raadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DRHO_00076 - Districtsraad - Notulen districtsraad 12 september 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2022_DRHO_00076 - Districtsraad - Notulen districtsraad 12 september 2022 - Goedkeuring

2022_DRHO_00076 - Districtsraad - Notulen districtsraad 12 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 12 september 2022.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 12 september 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DRHO_00077 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen districtsraadscommissie en districtsraad. Vergaderdata 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2022_DRHO_00077 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen districtsraadscommissie en districtsraad. Vergaderdata 2023 - Goedkeuring

2022_DRHO_00077 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen districtsraadscommissie en districtsraad. Vergaderdata 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De vergaderdata van de districtsraadscommissie en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor het jaar 2023:

Districtsraadscommissie Districtsraad
9 januari 2023 16 januari 2023
6 februari 2023 13 februari 2023
13 maart 2023 20 maart 2023
17 april 2023 24 april 2023
15 mei 2023 22 mei 2023
19 juni 2023 26 juni 2023
4 september 2023 11 september 2023
9 oktober 2023 16 oktober 2023
13 november 2023 20 november 2023
11 december 2023 18 december 2023
Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

 • artikelen 18 en 126 stellen dat de districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar;
 • artikelen 18 tot en met 39, samen te lezen met artikelen 126 en 127 (Afdeling 2. De werking van de gemeenteraad).

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de districtsraadscommissie en de districtsraad. Artikel 2 van het huishoudelijk reglement goedgekeurd door de districtsraad op 29 april 2019 (jaarnummer 41) bepaalt dat de oproeping van de districtsraadscommissie en de districtsraad digitaal wordt verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de vergaderdata voor 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DRHO_00079 - Ondersteuning - Jeugd - Jeugdhuis JOH vzw - nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2022_DRHO_00079 - Ondersteuning - Jeugd - Jeugdhuis JOH vzw - nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

2022_DRHO_00079 - Ondersteuning - Jeugd - Jeugdhuis JOH vzw - nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 23 mei 2022 (jaarnummer 46) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Jeugdhuid JOH vzw, Oudestraat 81, 2660 Hoboken (NBE 0465.118.562) 

Jeugdhuis JOH vzw (NBE 0465.118.562) diende een aanvraag in voor een infrastructuurondersteuning.

Argumentatie

Jeugdhuis JOH vzw (NBE0465.118.562) vraagt een infrastructuurondersteuning aan voor het vernieuwen van de ramen, buitendeur en de nooddeur. De ramen worden voorzien van rolluiken met een preventie-inbraaksysteem. 

Het district Hoboken wil deze verbeteringswerken ondersteunen met een nominatieve infrastructuurondersteuning van 22.264,00 EUR.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Algemene financiële opmerkingen

Budgetplaats: 5061000000 - Budgetpositie: 664800 - Functiegebied: 2HOB010303A00000 - Begrotingsprogramma: 2HO090740

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 22.264,00 euro nominatief toe te wijzen aan Jeugdhuis JOH vzw, ondernemingsnummer NBE 0465.118.562.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DRHO_00078 - District Hoboken. Van de Perrelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2022_DRHO_00078 - District Hoboken. Van de Perrelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRHO_00078 - District Hoboken. Van de Perrelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Van de Perrelei in het district Hoboken:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 8 oktober 2021 (jaarnummer 8177);    
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Hoboken - Noord'.
Op 7 juli 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Van de Perrelei om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

De parkeerzones aan de even zijde werden nog niet eerder gereglementeerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 5.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat deze plaats niet meer gebruikt wordt;
 • de parkeerzones aan de even zijde werden reeds ingericht en worden nu gereglementeerd (artikel 3).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Van de Perreslei in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 8 oktober 2021 (jaarnummer 8177).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DRHO_00080 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2022_DRHO_00080 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRHO_00080 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Moerelei in de districten Wilrijk en Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college in zitting van 13 mei 2016 (jaarnummer 4235);
 • maakt deel uit van drie goedgekeurde zones 30, gekend als 'Industriezone Terbekehof', 'Groenstraat' en 'Klaverbladdreef'. 

De straat werd gedeeltelijk heraangelegd. Een gedeelte van de straat, ter hoogte van de Fotografielaan en de Terbekehofdreef, wordt als voorrangsweg ingericht. Een woonerf wordt ingericht vanaf de Schoonselstraat tot nummer 148.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders in de Moerelei krijgen voorrang ter hoogte van de Fotografielaan en de Terbekehofdreef (artikel 1);
 • een woonerf wordt ingericht tussen nummer 111 en nummer 118 (artikel 7).
De parkeerbalans neemt toe met zeven parkeerplaatsen.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 23 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Moerlei in de districten Wilrijk en Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 13 mei 2016 (jaarnummer 4235).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DRHO_00081 - District Hoboken. Catharina Lundenhof - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2022_DRHO_00081 - District Hoboken. Catharina Lundenhof - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRHO_00081 - District Hoboken. Catharina Lundenhof - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Catharina Lundenhof in het district Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;    
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 4 juni 2021 (jaarnummer 4561);  
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Groen Zuid'. 

Op vraag van het district Hoboken wordt een parkeerverbod geplaatst op de berm tegenover nummer 80.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • om foutief parkeren te voorkomen, wordt een parkeerverbod geplaatst (artikel 2).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 23 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor Catharina Lundenhof in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 4 juni 2021 (jaarnummer 4561).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_IP_00208 - Interpellatie van raadslid Emile Smets: Sluikstorten probleem aanpakken

Afgevoerd
8.

2022_IP_00183 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Nieuwe invulling voor BP-site naast Hobokense Polder

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
8.

2022_IP_00183 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Nieuwe invulling voor BP-site naast Hobokense Polder

2022_IP_00183 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Nieuwe invulling voor BP-site naast Hobokense Polder
Indiener(s)
Tim Joye
Gericht aan
Kathelijne Toen
Tijdstip van indienen
wo 07/09/2022 - 22:37
Toelichting

Deze zomer raakte bekend dat het stadsbestuur op zoek gaat naar alternatieve locaties voor de geplande Maritieme Campus, die rederij CMB wou bouwen op de oude BP-site, vlak naast de Hobokense Polder. Op die plannen kwam heel veel protest van Hobokenaren en van Natuurpunt die het poldergebied beheert. Als MCA naar een andere locatie zou verhuizen, dan zou het stadsbestuur volgens de krantenberichten interesse hebben om op de BP-site een aantal stadsdiensten onder te brengen. 

Graag wou ik het districtsbestuur van Hoboken vragen welke rol zij willen opnemen in het verdere verloop van dit dossier:

 - Wil het districtsbestuur bij de bevoegde schepen mee de piste van een alternatieve locatie ondersteunen?

 - Zal het districtsbestuur mee betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen, over welke stadsdiensten het dan mogelijks zou kunnen gaan? Zal het districtsbestuur er ook over waken dat Natuurpunt hier dan verder bij betrokken wordt? 


Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Joye houdt zijn interpellatie.
Districtsraadslid Gyuler houdt een tussenkomst.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Joye houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 18/10/2022 - 09:18
9.

2022_IP_00209 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Personeelsplanning Hoboken

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
9.

2022_IP_00209 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Personeelsplanning Hoboken

2022_IP_00209 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Personeelsplanning Hoboken
Gekoppelde besluiten
Indiener(s)
Tim Joye
Gericht aan
Kathelijne Toen
Tijdstip van indienen
ma 10/10/2022 - 22:19
Toelichting

Er wordt in deze legislatuur op stadsniveau bespaard op personeel. Meer dan 500 VTE minder. Op een gemeenteraadscommissie in september kwam dit opnieuw ter sprake.

Er werd verwezen naar de laatste cijfers, gegeven op een raad van overleg op 10 maart van dit jaar. Hiervan werd ook kennisgenomen op het districtscollege van Hoboken in mei. In de tabel van dit verslag staat dat het aantal VTE in Hoboken zal dalen van 20.5 begin dit jaar naar 18 volgend jaar. 

Kloppen deze cijfers? Kan het bestuur toelichten waar deze VTE dan juist zullen wegvallen in het personeelsbestaand van Hoboken? 

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Joye houdt zijn interpellatie.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Joye houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 18/10/2022 - 09:19
10.

2022_IP_00210 - Interpellatie van raadslid Guido Verveckken: Hangjongeren

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
10.

2022_IP_00210 - Interpellatie van raadslid Guido Verveckken: Hangjongeren

2022_IP_00210 - Interpellatie van raadslid Guido Verveckken: Hangjongeren
Indiener(s)
Guido Verveckken
Gericht aan
Kathelijne Toen
Tijdstip van indienen
di 11/10/2022 - 10:14
Toelichting

In verschillende wijken worden problemen gemeld ivm hangjongeren, die in bepaalde buurten (Polderstad, Draaiboom, Stuivenberg.. ) mensen/ bewoners/kinderen lastigvallen en drugs dealen.

Hebben jullie daar weet van en is daar al actie voor ondernomen of een plan voor opgesteld?

Zijn daar eventueel resultaten van bekend?


Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Verveckken houdt zijn interpellatie.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Verveckken houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 18/10/2022 - 09:20
11.

2022_IP_00211 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Verkeersveiligheid Krugerstraat

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
11.

2022_IP_00211 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Verkeersveiligheid Krugerstraat

2022_IP_00211 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Verkeersveiligheid Krugerstraat
Indiener(s)
Geert Pichal, Elisabeth Van Dyck
Gericht aan
Paul De Ranter
Tijdstip van indienen
di 11/10/2022 - 14:10
Toelichting

Geachte schepen,

in april vroegen we u welke mogelijkheden u ziet om de verkeersveiligheid in de Krugerstraat te verbeteren. Met de afwerking van de fietsbrug over de spoorweg kunnen we ons immers terug aan meer fietsers in de Krugerstraat verwachten. In de Krugerstraat gebeuren vrij veel ongevallen en worden er bijvoorbeeld ook veel spiegels van geparkeerde wagens afgereden. Bovendien wordt er gewerkt aan een FR03 fietsostrade richting Edegem, die via de districtenroute ook aansluit op de fietsbrug in Hoboken. 
In uw antwoord beloofde u toen om dit voor te leggen aan de dienst mobiliteit van de stad en een studie van de verkeersstromen en mogelijke ingrepen te vragen. 


Onze vragen zijn: 1) zal de studie van de verkeerssituatie in en rond de Krugerstraat uitgevoerd worden? Hebt u al overleg gehad hierover? Welke ingrepen worden eventueel voorgesteld?
                             2) werd het district betrokken bij de plannen rond de FR03 fietsostrade?

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Van Dyck houdt haar interpellatie.
Districtsschepen De Ranter geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Van Dyck houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 18/10/2022 - 09:21
12.

2022_IP_00212 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Gevolgen energiecrisis

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
12.

2022_IP_00212 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Gevolgen energiecrisis

2022_IP_00212 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Gevolgen energiecrisis
Indiener(s)
Geert Pichal, Elisabeth Van Dyck
Gericht aan
Paul De Ranter, Kathelijne Toen
Tijdstip van indienen
di 11/10/2022 - 14:14
Toelichting

Beste schepenen,

We worden met zijn allen geconfronteerd met de gevolgen van een Europese energiecrisis. De gevolgen van de hoge energieprijzen laten zich voelen voor zowel de burgers, de bedrijven en de overheden.

Voor een hele groep mensen zijn het financieel zware tijden. Waar sommigen het tot nu toe nog net konden redden, dreigt nu voor velen gewoon armoede, schulden en lege brooddozen voor de kinderen.

Het verenigingsleven zal door de financiële druk waarschijnlijk activiteiten moeten afbouwen.

De middenstand en de bedrijven komen ook zeer zwaar onder druk te staan.

Het district wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de hoge energieprijzen voor zijn diensten.

We weten dat het district weinig bevoegdheden heeft om hierin actief op te treden. Maar misschien zijn er toch mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Daarom onze volgende vragen:

 • Zal het district Hoboken extra inzetten op informatie en toeleiding naar de juiste diensten? We denken aan de website van het district en de informatieborden waar de gegevens van het Ecohuis, het Ocmw, het Energieteam aangeboden worden.
  Is er aan de loketten mogelijkheid om deze informatie actief te verspreiden?
 • Worden er ondersteunende maatregelen voorzien om de verenigingen in Hoboken te helpen wanneer zij hun energiefacturen niet kunnen betalen?
 • Hoe gaat het district zelf om met deze energiecrisis? Zijn er al concrete maatregelen genomen gericht op het besparen op energie? (temperatuur, verlichting, …). Is het nu al duidelijk of de meerjarenplanning zal moeten aangepast worden? Op welke vlakken?
Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Van Dyck houdt haar interpellatie.
Districtsraadsleden Verveckken en Joye houden een tussenkomst.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Van Dyck houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 18/10/2022 - 09:23
13.

2022_IP_00213 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Na oplossing voor buslijn 13 ook oplossing voor tramlijn 2 en 4?

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
13.

2022_IP_00213 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Na oplossing voor buslijn 13 ook oplossing voor tramlijn 2 en 4?

2022_IP_00213 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Na oplossing voor buslijn 13 ook oplossing voor tramlijn 2 en 4?
Indiener(s)
Tim Joye
Gericht aan
Paul De Ranter
Tijdstip van indienen
di 11/10/2022 - 23:43
Toelichting

Vorige maand kregen we het positieve nieuws dat het door samenwerking tussen het districtsbestuur en De Lijn gelukt was om een betere oplossing te vinden voor de omleiding van buslijn 13 nav de werken in de Louisalei.

Jammer genoeg is dit voor Hobokenaren niet het enige probleem tegenwoordig met het openbaar vervoer. Tram 2 stopt nog altijd aan de Zwaantjes. Tram 4 rijdt meer frequent tussen Kioskplaats en Zwaantjes, maar rijdt nog steeds heel traag. Daardoor zijn er soms lange wachttijden aan de Hobokense haltes voorbij de Zwaantjes. Ook de aansluiting aan de Zwaantjes is vaak niet ideaal. Scholieren uit de omgeving van de Kioskplaats geven aan dat ze meer dan een half uur vroeger moeten opstaan om op tijd op school te geraken. Dit kan niet blijven duren. 

Kan het districtsbestuur via het hernieuwde contact met De Lijn niet mee pleiten voor een tijdelijke pendelbus tussen Zwaantjes en Kioskplaats? In juni werd op de districtsraad gezegd dat de vraag gesteld zou worden aan De Lijn. In de zomer verklaarde De Lijn dat de piste onderzocht wordt. Ondertussen zijn we al oktober. Heeft het districtsbestuur meer info waarom er geen betere oplossing komt? Heeft de districtsbestuur ook meer info over wanneer de sporen vervangen kunnen worden? Want dat is de enige structurele oplossing natuurlijk. 

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Joye houdt zijn interpellatie.
Districtsraadslid Gyuler houdt een tussenkomst.
Districtsschepen De Ranter geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Joye houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 18/10/2022 - 09:24
14.

2022_IP_00214 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Steun voor de jaarlijkse 11.11.11-campagne

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
14.

2022_IP_00214 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Steun voor de jaarlijkse 11.11.11-campagne

2022_IP_00214 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Steun voor de jaarlijkse 11.11.11-campagne
Indiener(s)
Tim Joye
Gericht aan
Kathelijne Toen, Tom De Boeck
Tijdstip van indienen
di 11/10/2022 - 23:48
Toelichting

Tussen half oktober en half november staan er in Hoboken weer diverse activiteiten van 11-11-11 op het programma.

Zo is er een volleybal tornooi, een soep verkoop actie, een frisbee tornooi, een informatief restaurant, enz… Dit allemaal om veel mensen te bereiken voor steun rond het algemeen jaarthema en internationale solidariteit in het algemeen. Dit jaar is het jaarthema de klimaatverandering.

Hoe kan ook het Hobokense districtsbestuur de campagne steunen? Het JCC Gravenhof bijvoorbeeld zal tijdens de maanden november en december zal het 11-11-11 XI³ bier, het bier van de maand maken in de bar van het Gravenhof.

Is het een optie om ook bij de komende officiële gelegenheden in de schoot van het district het 11-11-11 XI³ bier aan te bieden?

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Joye houdt zijn interpellatie.
Districtsraadslid Gyuler houdt een tussenkomst.
Districtsschepen De Boeck geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Joye houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 18/10/2022 - 09:26