Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

2022_DRME_00087 - Districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023. - Kennisneming

districtsraad Merksem
do 22/12/2022 - 20:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2022_DRME_00087 - Districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023. - Kennisneming 2022_DRME_00087 - Districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023. - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 vond de installatievergadering van de districtsraad plaats en werd de voorzitter van
de districtsraad verkozen aan de hand van een akte van voordracht.

Argumentatie

Het districtscollege stelt een planning op voor de vergaderdata van de districtsraad en de bestendige
raadscommissie 2023.

Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 126-127 van het Decreet lokaal bestuur. De districtsraad vergadert zo dikwijls als de
zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de
districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de
commissie. Artikel 6 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de
gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt dat de oproeping van de raadscommissies digitaal
worden verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de
ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de
commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende vergaderdata voor 2023.

 

Districtsraadscommissie  
Maandag 23 januari 2023 
Maandag 13 februari 2023 
Maandag 20 maart 2023
Maandag 24 april 2023
Maandag 22 mei 2023
Maandag 19 juni 2023
Maandag 25 september 2023
Maandag 23 oktober 2023
Maandag
20 november 2023
Maandag 18 december 2023
Districtsraad  
Donderdag 26 januari 2023
Donderdag 16 februari 2023
Donderdag 23 maart 2023
Donderdag 27 april 2023
Donderdag 25 mei 2023
Donderdag 22 juni 2023
Donderdag 28 september 2023
Donderdag 26 oktober 2023
Donderdag 23 november 2023
Donderdag 21 december 2023

 

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.