Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

districtsraad Merksem
do 22/12/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring 2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen werd recent getroffen door een cyberaanval. 

Argumentatie

Omwille van de cyberaanval is de digitale dienstverlening van de stad Antwerpen verstoord. Diverse toepassingen zijn geïmpacteerd, onder meer de toepassing waarmee aanvragen ingediend worden voor het verkrijgen van (financiële) ondersteuning van het district. Ook de verwerking van de aanvragen gebeurt door de districtsadministratie in deze toepassing. 

Omwille van bovenstaande kunnen aanvragen mogelijk niet tijdig ingediend of verwerkt worden in overeenstemming met de voorziene bepalingen rond termijnen in de ondersteuningsreglementen. Aan de districtsraad wordt daarom voorgesteld om tijdelijke afwijkingen op de ondersteuningsreglementen toe te staan.  

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt onder meer dat de districtsraad bevoegd is voor reglementen voor het ondersteunen van activiteiten, projecten en verenigingen (participatie en verenigingsleven). 

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed dat, indien de huidige cyberaanval het indienen van aanvragen verhindert of de verwerking ervan vertraagt, er afgeweken wordt van de termijnen voorzien in de ondersteuningsreglementen totdat de reguliere werking kan worden hervat. 

Artikel 2

De districtsraad machtigt het districtscollege om de concrete afwijkingen van termijnen voorzien in de ondersteuningsreglementen vast te stellen, en dit slechts totdat de reguliere werking kan worden hervat. 

Artikel 3

De districtsraad keurt goed dat, in het geval door de huidige cyberaanval de online-toepassingen van Stad Antwerpen niet beschikbaar zijn, ondersteuningsaanvragen op alternatieve wijze kunnen worden ingediend.  

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.