Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

Notulen  districtsraad Merksem

do 22/12/2022 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2022_DRME_00087 - Districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023. - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
1.

2022_DRME_00087 - Districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023. - Kennisneming

2022_DRME_00087 - Districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023. - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 vond de installatievergadering van de districtsraad plaats en werd de voorzitter van
de districtsraad verkozen aan de hand van een akte van voordracht.

Argumentatie

Het districtscollege stelt een planning op voor de vergaderdata van de districtsraad en de bestendige
raadscommissie 2023.

Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 126-127 van het Decreet lokaal bestuur. De districtsraad vergadert zo dikwijls als de
zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de
districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de
commissie. Artikel 6 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de
gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt dat de oproeping van de raadscommissies digitaal
worden verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de
ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de
commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Besluit

De districtsraad Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende vergaderdata voor 2023.

 

Districtsraadscommissie  
Maandag 23 januari 2023 
Maandag 13 februari 2023 
Maandag 20 maart 2023
Maandag 24 april 2023
Maandag 22 mei 2023
Maandag 19 juni 2023
Maandag 25 september 2023
Maandag 23 oktober 2023
Maandag
20 november 2023
Maandag 18 december 2023
Districtsraad  
Donderdag 26 januari 2023
Donderdag 16 februari 2023
Donderdag 23 maart 2023
Donderdag 27 april 2023
Donderdag 25 mei 2023
Donderdag 22 juni 2023
Donderdag 28 september 2023
Donderdag 26 oktober 2023
Donderdag 23 november 2023
Donderdag 21 december 2023

 

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
HD 1.

2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
HD 1.

2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring
HD 1.

2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
HD 1.

2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen werd recent getroffen door een cyberaanval. 

Argumentatie

Omwille van de cyberaanval is de digitale dienstverlening van de stad Antwerpen verstoord. Diverse toepassingen zijn geïmpacteerd, onder meer de toepassing waarmee aanvragen ingediend worden voor het verkrijgen van (financiële) ondersteuning van het district. Ook de verwerking van de aanvragen gebeurt door de districtsadministratie in deze toepassing. 

Omwille van bovenstaande kunnen aanvragen mogelijk niet tijdig ingediend of verwerkt worden in overeenstemming met de voorziene bepalingen rond termijnen in de ondersteuningsreglementen. Aan de districtsraad wordt daarom voorgesteld om tijdelijke afwijkingen op de ondersteuningsreglementen toe te staan.  

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt onder meer dat de districtsraad bevoegd is voor reglementen voor het ondersteunen van activiteiten, projecten en verenigingen (participatie en verenigingsleven). 

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed dat, indien de huidige cyberaanval het indienen van aanvragen verhindert of de verwerking ervan vertraagt, er afgeweken wordt van de termijnen voorzien in de ondersteuningsreglementen totdat de reguliere werking kan worden hervat. 

Artikel 2

De districtsraad machtigt het districtscollege om de concrete afwijkingen van termijnen voorzien in de ondersteuningsreglementen vast te stellen, en dit slechts totdat de reguliere werking kan worden hervat. 

Artikel 3

De districtsraad keurt goed dat, in het geval door de huidige cyberaanval de online-toepassingen van Stad Antwerpen niet beschikbaar zijn, ondersteuningsaanvragen op alternatieve wijze kunnen worden ingediend.  

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DRME_00089 - Viering sportlaureaten - Aanpassing reglement - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2.

2022_DRME_00089 - Viering sportlaureaten - Aanpassing reglement - Goedkeuring

2022_DRME_00089 - Viering sportlaureaten - Aanpassing reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

District Merksem organiseert in samenwerking met de Merksemse sportraad de jaarlijkse viering voor sportlaureaten. Tijdens de viering worden de Merksemse sporters en ploegen gehuldigd voor hun sportprestaties. Er wordt ook een sportambassadeur verkozen en een G-sporttrofee uitgereikt. De viering voor sportlaureaten vindt jaarlijks plaats in het 1ste kwartaal van het daaropvolgende jaar.  

Argumentatie

Het bestaande reglement wordt beperkt aangepast:  

 • art. 2: Uitzonderlijke prestaties komen ook in aanmerking voor viering; 

 • art. 3: Voor de viering in 2023 dienen de kandidaturen uitzonderlijk ten laatste voor 31 januari bezorgd te worden. 

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal sportbeleid. 

Adviezen
sportraad Gunstig advies

De sportraad van district Merksem adviseert het initiatief van het district gunstig i.v.m. aanpassingen in het reglement. 

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de aanpassing van het reglement viering sportlaureaten, dat ingaat op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025, goed. 

Artikel 2

De districtsraad keurt goed dat met ingang vanaf 1 januari 2023 het vigerende reglement viering sportlaureaten opgeheven wordt. 

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DRME_00088 - District Merksem. Sint-Bartholomeusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
3.

2022_DRME_00088 - District Merksem. Sint-Bartholomeusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRME_00088 - District Merksem. Sint-Bartholomeusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Sint-Bartholomeusstraat in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 15 juli 2022 (jaarnummer 6003);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem";
 • maakt deel uit van het gebied “parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Door de verhuis van het politiekantoor worden de zes parkeerplaatsen voor de "dienstwagens politie", gelegen op de aangelegde parking naast het districtshuis, verwijderd.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de signalisatie van de zes parkeerplaatsen voor dienstwagens politie wordt verwijderd. Deze plaatsen worden terug beschikbaar gesteld voor iedereen. Het betreffende artikel wordt uit het aanvullend reglement gehaald.
 De parkeerbalans is positief: er is een vermeerdering met zes plaatsen.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Sint-Bartholomeusstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 15 juli 2022 (jaarnummer 6003).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.