Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCHO_00262 - Edmond Cretsstraat. Wegeniswerken SWOU12826 - Projectdefinitie en concept. - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 08/11/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00262 - Edmond Cretsstraat. Wegeniswerken SWOU12826 - Projectdefinitie en concept. - Goedkeuring 2022_DCHO_00262 - Edmond Cretsstraat. Wegeniswerken SWOU12826 - Projectdefinitie en concept. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

adviezenhoorzitting bewoners
Coördinatieoverleg Openbaar Domein
28 september 2021
30 mei 2022

De Edmond Cretsstraat tussen de Vinkeveldenstraat en Jozef de Costerstraat is een “Antwerpen Breekt Uit” project en wordt een aangename woonstraat die maximaal onthard is met groenvakken

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de projectdefinitie en het concept ter goedkeuring voor.

Argumentatie

analyse:

 • De Edmond Cretsstraat is een tweerichtingsstraat en ligt in een zone 30.
 • De zones tussen huisnummers 36 tot en met 40 en tussen 60 tot en met 81 (zones A) zijn 12,82 m breed en hebben een ander profiel dan de zone tussen huisnummers 42 tot en met 58 (zone B), dat 19,06 m breed is. 
 • Er zijn geen snelheidsremmers aanwezig.

In de zones A is de rijwegbreedte onvoldoende (2,44 m) om aan beide zijden langs te parkeren. Er wordt foutief geparkeerd. Zone B is breder en er wordt haaks en langs geparkeerd. 

 • De verlichting is verouderd en zal vernieuwd worden.
 • De riolering dient vernieuwd te worden.
 • Er is een tekort aan koelteplekken en de straat heeft te maken met hittestress. 
 • De bestaande bomen zijn Acers platanoides ‘Drummondii’. Volgens de bomentoets zijn er 33 “mogelijk te behouden” en 2 zijn er te verwijderen. De bestaande bomen staan in een klein plantvak in het voetpad en boven de zone met de nutsleidingen. De wortels bevinden zich onder de voetpadverharding en veroorzaken daardoor opdruk van de verharding. Voor alle bomen geldt dat de groeiplaats de beperkende factor is voor een goede toekomstverwachting. Het is absoluut nodig om de huidige groeiplaats van de bomen te verruimen en te verbeteren. Dit kan gebeuren door maximaal te ontharden en de vrijgekomen bodem te optimaliseren door ploffen en te voorzien van voedingszuilen. Zone B is aangeduid als zoekzone voor Toekomstbomen.

ontwerpend onderzoek:

In het ontwerpend onderzoek wordt nagegaan welk profiel er in de zones A kan gerealiseerd worden: 

 • In het eerste profiel met tweerichtingsverkeer met behoud van de bomen in een groenvak van 7,40 m (geen werken in de wortelzone), is de ruimte om aan beide zijden langsparkeren te faciliteren, te beperkt. Dit profiel werd niet weerhouden.
 • In het tweede profiel met tweerichtingsverkeer en 2x langsparkeren kunnen er (slechts) 22 parkeervakken van 6,00 m tussen de bomen worden aangelegd. Om dit profiel te realiseren zal er te veel van het wortelpakket gekapt worden waardoor de bomen niet kunnen behouden blijven. Dit profiel werd niet weerhouden.
 • In het derde profiel met tweerichtingsverkeer en 2x langsparkeren worden alle bestaande bomen gerooid. Er kunnen echter geen nieuwe bomen in de parkeerstrook worden aangeplant omwille van de nutsleidingen die gedeeltelijk in deze zone liggen. Dit profiel werd niet weerhouden.
 • In het vierde profiel met tweerichtingsverkeer en één zijde langsparkeren zijn de bestaande bomen aan één zijde gerooid. Aan de andere zijde blijven de bomen behouden en staan deze in een groenvak van 2,63 m met ernaast een voetpad van 1,64 m. In de toekomst kan een voetpad gerealiseerd worden van 1,90 m als de bestaande bomen worden gerooid. De ruimte tussen de boordsteen en de nutsleidingen is slechts 1,06 m. Dit is echter te weinig om nieuwe bomen aan te planten. Dit profiel werd niet weerhouden.
 • Het vijfde en laatste profiel met éénrichtingsverkeer en één zijde langsparkeren zijn de bestaande bomen aan één zijde gerooid. Aan de andere zijde blijven de bomen behouden en staan deze in een groenvak van 3,18 m met ernaast een voetpad van 1,64m. In de toekomst kan een voetpad gerealiseerd worden van 1,90 m als de bestaande bomen worden gerooid. De ruimte tussen de boordsteen en de nutsleidingen is 1,61 m, wat voldoende is om nieuwe bomen aan te planten. Dit profiel werd weerhouden. 

concept:

 • De Edmond Cretsstraat wordt een aangename woonstraat die maximaal onthard is met groenvakken. 
 • De éénrichtingsstraat sluit aan de Jozef De Costerstraat aan op een verkeersplateau en aan de Vinkenveldestraat op een toekomstige fietsstraat (project SWOU12764). Er zijn 2 asverspringingen. De rijrichting wordt onderzocht.
 • Er wordt ingezet op maximale waterinfiltratie en buffering ter plaatse door de hoeveelheid verharding te reduceren, door waterdoorlatende verharding en door af te wateren naar de groenvakken. Een nieuwe riolering wordt aangelegd.
 • Het voorzien van bomen en plantvakken zal zorgen voor een maximale beschaduwing. Door te vergroenen en te verblauwen zal de hoge temperatuur in de straat beperkt worden.
 • In de zones A wordt aan één zijde langs geparkeerd en in zone B aan beide zijden. De parkeerbalans is 32 in de bestaande toestand en 27 parkeerplaatsen in de nieuwe toestand (inclusief 1 plaats voor een mindervalide).
 • De hoge temperatuur in de straat wordt beperkt door in te zetten op grote bomen die zorgen voor een maximale beschaduwing. In het brede gedeelte van de straat, in zone B, staan er 5 toekomstbomen en 4 large bomen. De parkeerstroken zijn afgebakend met 8 small bomen. In de zones A zijn de bestaande bomen aan één zijde behouden. In totaal zijn er 17 nieuwe bomen, worden er 26 bestaande bomen gerooid en 14 behouden. 
 • Voor maximale ontharding en waterinfiltratie worden de groenzones ter hoogte van de inritten onderbroken met grasbetontegels. De riolering wordt vernieuwd. In de zone B is de afstand tussen de inritten 5,20 m en dus onvoldoende voor één parkeervak. De breedte van 2 naast elkaar gelegen inritten is 6,65 m en dus ruim. Door het bundelen van 2 inritten wordt dit compacter en ontstaat er meer ruimte voor groen en parkeren. Het groenvak wordt dan 7,10 m lang en het parkeervak wordt dan 6,00 m lang. De groeiplaats wordt afgestemd op de grote nieuwe bomen door ondergrondse boombunkers. Bij alle andere bomen wordt bomengranulaat voorzien.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • snelheidsregime: 30km/u (Zone 30): ligt niet aan de rand/overgang 50/30km/u, dus geen inkomzones nodig, er zijn in het segment geen herhalingsstickers voorzien;
 • gemarkeerde voetgangersoversteek aan zijde Vinkeveldenstraat zal met de aanleg van de fietsstraat verdwijnen;
 • rijrichting, te onderzoeken;
 • voorrangsregeling: voorrang van rechts aan Jozef de Costerstraat. Vinkeveldenstraat is een fietsstraat en heeft dus voorrang op de Edmond Cretsstraat. In de Edmond Cretsstraat aanvangsbord fietsstraat en B1 + Haaientanden. 

Parkeerbalans
Het concept resulteert in een parkeerbalans van 32 plaatsen in de bestaande toestand naar 27 plaatsen in de nieuwe toestand. Er zijn minder parkeerplaatsen door het vergroenen en verkeersveiliger maken van deze straat.

Bomenbalans
Het concept resulteert in een negatieve bomenbalans, maar er wordt ingezet op toekomstbomen, waardoor het groenvolume zal vergroten.

Hemelwaterplan
 
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
 
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.
De Edmond Cretsstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Edmond Cretsstraat is een lokale straat.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 28 september 2021.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget zal voorzien worden op 5062500000/2HOB010101M02140/224/2400.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Coördinatieoverleg Openbaar Domein van 30 mei 2022

 • de keuze van de rijrichting verder wordt onderzocht, op basis van de meest optimale wijkcirculatie;

Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • de haalbaarheid van boombunkers in beeld worden gebracht, door de huidige ligging van de nutsleidingen op plan te duiden en mogelijke verplaatsingen ervan worden onderzocht, in samenspraak met de desbetreffende nutsmaatschappijen;

Hiervoor zal een coördinatie-overleg georganiseerd worden.

 • de toekomstbomen op voldoende afstand van de gevels worden geplaatst;

Dit wordt meegenomen.

 • naar de volgende fase onderzocht wordt of het verkeersplateau (financieel) meegenomen kan worden in het project;

Dit wordt onderzocht.

 • onderzocht wordt zitbanken kunnen voorzien worden;

Dit wordt meegenomen.

 • de voetpaden maximaal obstakelvrij voorzien worden.

Dit wordt meegenomen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M02140 - SWOU12826 Edmond Cretsstraat (woonstraat_ABU)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de projectdefinitie en het concept (9 juni 2022) voor de wegeniswerken in de Edmond Cretsstraat, district Hoboken, zonder het kruispunt mee te nemen, goed.  Bij het bepalen van de rooilijn kan bekeken worden of er extra parkeerplaatsen kunnen komen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het  districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

taak

SW/PR/ONT 

 • Opdracht aan Water-link:
  1. opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • na de inspraakprocedure concept uitwerken tot een definitief ontwerp en indien vereist archeologienota laten opmaken 
SW/PR/ADM
mobiliteitsvoorwaarden ter goedkeuring voorleggen aan het college
SW/Mobiliteit
draft signalisatieplan opmaken

Bijlagen

 • 20220609_12826_PD_CB_presentatie.pdf
 • 20220928_participatieavond_verslag.pdf